Liczba gości: 3731
Data wszczęcia postępowania: 2012-03-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 29
OD KM 2+550 DO KM 7+900
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres inwestycji obejmuje:
- remont konstrukcji nawierzchni jezdni polegający na frezowaniu istniejącej i ułożeniu nowej warstwy ścieralnej,
- remont krawężników (wymiana na kamienne),
- remont poboczy utwardzonych i nieutwardzonych,
- remont istniejących przepustów pod zjazdami,
- korekta geometrii skrzyżowań oraz wysp segregujących ruch z wykonaniem nowej konstrukcji wysp,
- remont dodatkowych pasów ruchu (pasy lewoskrętów),
- remont elementów spowalniających ruch w obrębie skrzyżowań,
- remont zatok autobusowych z wymianą konstrukcji nawierzchni,
- remont/odtworzenie chodników w niezbędnym zakresie,
- montaż znaków aktywnych C-9/U-5 zasilanych bateriami solarnymi
- remont zjazdów publicznych i indywidualnych w związku remontem nawierzchni,
- regulację studni infrastruktury podziemnej w wyniku remontu drogi,
- udrożnienie istniejących rowów drogowych, a w miejscach, w których rowy zostały zasypane – ich odtworzenie,
- remont elementów odwodnienia,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz innych elementów bezpieczeństwa drogowego,
- odtworzenie granic pasa drogowego i oznaczenie słupkami PD,.
Wzdłuż całego remontowanego odcinka system odwodnienia przyjęto jako istniejący, który należy odtworzyć i wyremontować.
Na odcinkach o przekroju drogowym przewidziano powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni do rowów. Na części odcinka odwodnienie w stanie istniejącym odbywa się za pomocą ścieków, wpustów i kanalizacji – zaprojektowano remont tych urządzeń i w razie złego stany technicznego wymianę.
W ramach remontu należy wyremontować istniejące przepusty. Remont będzie polegał na wymianie na rury PEHD o średnicy 50 cm. Wlot i wylot należy umocnić nawierzchnią brukowcowi grubości 15 cm na podsypce cementowo kury szwowej i podbetonie C8/10 grubości 10 cm.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-4/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: od dnia podpisania umowy do 01-10-2012 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 703,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki ( wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
w sprawach merytorycznych:
- Grzegorz Kaliszewski - telefon (68) 325 53 13 wew. 245 - Wydział Realizacji Inwestycji
w sprawach proceduralnych:
- Magdalena Kwiecień - telefon (68) 325 53 13 wew. 255 - Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2, parter
w terminie do 23-03-2012 r., do godziny 09:30
Termin składania ofert zmienia się z 23-03-2012r. godz. 9:30 na 02-04-2012r. godz. 9:30.
Termin składania ofert ponownie zmienia się z 02-04-2012r. godz. 9:30 na 11-04-2012r. godz. 9:30.
Termin składania ofert ponownie zmienia się z 11-04-2012r. godz. 9:30 na 20-04-2012r. godz. 9:30.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55 – 040 Kobierzyce Cena oferty: 5 999 138,46 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 46/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUROVIA POLSKA S.A.
  Bielany Wrocławskie
  ul. Szwedzka 5
  55 – 040 Kobierzyce
  Cena: cena netto: 4 877 348,34 zł
  cena brutto: 5 999 138,46 zł
  Data udzielenia zamówienia: 18.05.2012r.
  Liczba otrzymanych ofert: 8
  Oferta z najniższą ceną: EUROVIA POLSKA S.A.
  Bielany Wrocławskie
  ul. Szwedzka 5
  55 – 040 Kobierzyce
  cena brutto: 5 999 138,46 zł
  Oferta z najwyższa ceną: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.
  ul. Sobieskiego 14
  66-200 Świebodzin
  cena brutto: 6 844 667,47 zł
  ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj