Liczba gości: 2144
Data wszczęcia postępowania: 2012-03-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH NA WĘŹLE DROGOWYM „WYSOKA” DROGI KRAJOWEJ S6 OBWODNICA TRÓJMIASTA NA ODCINKU OD KM 325+200 DO KM 326+700 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ EKRANÓW ISTNIEJĄCYCH”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
a) wykonanie i demontaż tymczasowego ogrodzenia terenu wraz z przygotowaniem terenu (wycinka samosiejek) – 764,0 m2;
b) rozebranie elementów ekranu z pustaków wraz z odwiezieniem i utylizacją – 700,0m3;
c) rozbiórkę stalowych barier ochronnych – 1 608,0 m;
d) ułożenie geowłókniny filtracyjnej – 2 944,10 m2;
e) ustawienie barier ochronnych stalowych – 1 600 m;
f) wykonanie ekranów akustycznych – 8 066,20 m2;
g) wykonanie pali wierconych żelbetowych o średnicy 500 mm – 2 118,0 mb;
h) wykonanie izolacji oczepów – 720,90 m2;
i) malowanie elementów betonowych farbami fotokatalitycznymi – 3 krotnie – 1 479,80 m2.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/10/Z-12/2012
Termin realizacji: Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
a)projektu zamiennego budowy ekranu akustycznego dla prawej strony drogi krajowej S6 od km 326+030 do km 326+090 (dla odcinka wyłączonego z realizacji w ramach przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej) – wraz z jego realizacją do dnia zakończenia robót tj. 30.06.2012 r.;
b) robót budowlanych – od dnia podpisania umowy, zakończenie robót do dnia 30.06.2012 r.
Wadium: 150 000 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena -100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA O/Gd Rejon w Gdańsku, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70.
Opłata (o ile dotyczy) 387,78 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku
ul. Budowlanych 70.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie Zamawiającego, GDDKiA O/Gd ul. Subisława 5 lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Zbigniew Wrzesiński – p.o. Kierownika Rejonu.
b)w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD
i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Data: 23/03/2012 Godzina: 14:30
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, sekretariat.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stabilator Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 42/44
80-299 Gdańsk
Cena: cena umowna netto: 5 198 969,33 zł
podatek VAT 23%: 1 195 762,95 zł
cena umowna brutto: 6 394 732,28 zł
Data udzielenia zamówienia: 18/04/2012
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 5 198 969,33 zł
podatek VAT 23%: 1 195 762,95 zł
cena umowna brutto: 6 394 732,28 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 9 370 300,06 zł
podatek VAT 23%: 2 155 169,01 zł
cena umowna brutto: 11 525 469,07 zł
www.gddkia.gov.pl drukuj