Liczba gości: 1419
Data wszczęcia postępowania: 2012-03-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego:
„BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK (A1) – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA)”
– korekta niwelety drogi na wiadukcie WD-1 i dojazdach do obiektu”
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje wykonanie korekty niwelety drogi na wiadukcie WD-1 i dojazdach do obiektu.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/11/R-1/WR/2012
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Podstawa prawna uzasadnienia – art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
Wszczętą procedurę, w trybie zamówienie z wolnej ręki, Zamawiający unieważnia ze względu na fakt niemożliwości realizacji zamówień na wykonanie robót dodatkowych przez Konsorcjum firm Bilfinger Berger Budownictwo S.A. oraz WAKOZ Sp. z o.o., gdyż Partner Konsorcjum odmawia współpracy dla uregulowania umocowania Lidera do działania w imieniu Konsorcjum w tym zakresie.
W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
drukuj