Liczba gości: 1366
Data wszczęcia postępowania: 2012-03-15
Zamawiający: GDDKiA Oddział Zielona Góra
Rejon w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
tell/fax 95 72 238 09 95 72 284 46
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnacych wzdłuż dróg krajowych nr 3,22 i 24.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnacych wzdłuż dróg krajowych nr 3,22 i 24
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418k/01.1/2012
Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy
Wadium: Zadanie nr 1 - 40 zł
Zadanie nr 2 - 650 zł
Zadanie nr 3 - 200 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% najwyższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): zamieszczona na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Konieczna
Miejsce składania ofert: GDDKIA Rejon w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp ul. Kostrzyńska 4a
pokój nr 27 do dnia 23.03.2012 do godziny 8 45
Informacja o zebraniu wykonawców: -
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Oferent nie wpłacił wadium
Modyfikacja treści SIWZ: -
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: -
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: -
  Cena: -
  Data udzielenia zamówienia: -
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najniższą ceną: -
  Oferta z najwyższa ceną: -
  drukuj