Liczba gości: 13107
Data wszczęcia postępowania: 2012-03-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białystok
15 - 703 Białystok, ul. Zwycięstwa nr 2
Przedmiot zamówienia: Budowa Obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S – 61 od S - 8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 175 + 202 do km 181 + 691,04 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa Obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S-61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 175 + 202 do km 181 + 691,04 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
Zakres zamówienia:
Roboty drogowe obejmują:

• Budowę dwóch jezdni drogi ekspresowej (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, na odcinku z węzłem „Stawiski” wraz z pasami włączenia i wyłączenia), pozostałe odcinki jednojezdniowe;
• budowę węzła bezkolizyjnego „Stawiski” z drogą wojewódzką Nr 647,
• budowę układu równoległych dróg, w tym budowę dróg tzw. autobusowych z zatokami autobusowymi;
• budowę pasa dzielącego na odcinku dwujezdniowym;
• budowę skrzyżowań SK1 i SK2 zapewniające połączenie obwodnicy z istniejącą drogą krajową nr 61;
• budowę pasów awaryjnych na odcinku dwujezdniowym;
• wykonanie dróg dojazdowych (DD).
• wykonanie ogrodzenia wzdłuż obwodnicy;
• budowę chodników dla pieszych;

Roboty mostowe i konstrukcje inżynierskie obejmą:

• budowę wiaduktów, w tym wiaduktów pełniących funkcje ekologiczne;
• budowę i przebudowę przepustów drogowych i melioracyjnych; oraz budowę w niektórych przepustach urządzeń dla zapewnienia przejść dla zwierząt małych i średnich;
• budowę obiektu mostowego - dla obu jezdni Obwodnicy przez rzekę Dzierzbia;

Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze

• budowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem;
• budowę systemu odwodnienia dróg poprzez rowy otwarte lub kanalizację deszczową;
• przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie zgodnym z wydanymi warunkami technicznymi; w tym:
- budowę urządzeń kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dróg, budowę 2 zbiorników retencyjnych z przelewem awaryjnym;
- budowę kanału technologicznego;
- przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej;
- przebudowę urządzeń melioracyjnych;
- przebudowę odcinka wodociągu;
- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci teletechnicznych,
- przebudowę istniejących urządzeń i sieci energetycznych;
- budowę nowej stacji meteorologicznej.
Wycinka drzew
Zasada magazynowania drewna pochodzącego z wycinki lub jego odkupienia opisana jest w STWiORB D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ ZIELENI; pkt. 5.6. Według opracowanego szacunku brakarskiego wartość drewna do odkupienia wynosi 8311,86 PLN brutto.
Numer przetargu: 1/D/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 15 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Robót.
Do czasu realizacji wlicza się okresy zimowe.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion 00/100 złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ jest dostepna na stronie internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego - pokój 214 - wersja papierowa - 21 500,00 PLN
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Helena Zdanowicz – procedura przetargowa, tel. 85 664 58 39
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa nr 2, w pokoju nr 104, w terminie do 26.04.2012 r. do godziny 11:50.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: -
Modyfikacja treści SIWZ: W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, działając w trybie art 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 02.05.2012 r. do godziny 10:50. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:00.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Cena: 122 773 610,00 PLN brutto
Data udzielenia zamówienia: 20.07.2012
Liczba otrzymanych ofert: 17
Oferta z najniższą ceną: KONSORCJUM:
HYDROGEO – Polska Spółka Akcyjna
ul. Starościńska 1b, lok.6, 02-516 Warszawa
KONSTRUKTOR INŽENJERING d.d. SPLIT, Svačićeva 4, 21000 Split, Chorwacja
98 444 271,21 PLN brutto
wykonawca wykluczony, oferta odrzucona
Oferta z najwyższa ceną: Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ,,BITUM” Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów
,,PLANETA” Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa
246 897 189,55 PLN brutto
hzdanowicz@gddkia.gov.pl drukuj