Liczba gości: 1608
Data wszczęcia postępowania: 2012-03-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z mapą do celów projektowych, badaniami geologicznymi, materiałami do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi (szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem ofertowym i przedmiarem robót) oraz kosztorysem inwestorskim dla rozbudowy mostu w ciągu drogi krajowej nr 20 w km 182+101 nad rzeką Studnica w miejscowości Miastko. Oprócz opracowania dokumentacji w ramach zamówienia przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/12/P-2/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:
A) opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w terminie 13 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem terminów pośrednich, określonych w Tabeli w p. II.3.8. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ.
B) pełnienie nadzoru autorskiego w terminie od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej niniejszym zamówieniem do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych. Szacuje się, iż okres trwania robót budowlanych wraz z okresem rękojmi za wady wynosić będzie 24 miesiące. Okres 24 miesięcy jest okresem szacunkowym i zależy od okresów trwania procedury przetargowej na roboty budowlane oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata (o ile dotyczy) 20,10 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Stefan Kowalczyk - Naczelnik Wydziału Dokumentacji.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 28/03/2012 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mosty Gdańsk Sp. z o.o., ul. Jaśminowy Stok 12a, 80-177 Gdańsk
Cena: 121 500,00 zł netto
149 445,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 09.05.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 11
Oferta z najniższą ceną: 121 500,00 zł netto
149 445,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 373 800,00 zł netto
459 774,00 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj