Liczba gości: 1077
Data wszczęcia postępowania: 2012-03-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: PROWADZENIE PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie Punktu Informacji Drogowej, w którym pracownicy wskazani do pełnienia funkcji Dyżurnych Punktu Informacji Drogowej zbierają, gromadzą i przekazują zainteresowanym informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku, w tym także informacje związane z przejezdnością dróg, sytuacjami nadzwyczajnymi, zimowym utrzymaniem dróg krajowych. Zakres usługi objętej zamówieniem wynosi 7 400 godzin dyżuru.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/13/Z-1/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.05.2012 r. lub od daty podpisania umowy (jeżeli data ta będzie późniejsza niż 01.05.2012 r.) do dnia 30.04.2013 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata: 7,50 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Paweł Sobiesiak - Naczelnik Wydziału Dróg.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Magdalena Czechowska – Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10, w terminie do dnia 29.03.2012 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zawiązek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
Cena: cena umowna netto 177 600,00 zł,
podatek VAT 23 % 40 848,00 zł,
cena umowna brutto 218 448,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 24 kwietnia 2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj