Liczba gości: 1143
Data wszczęcia postępowania: 2012-03-21
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Słubicach
69-100 Słubice, ul. Krótka 7
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki oraz podcinki drzew rosnących wzdłuż drogi krajowej nr 29
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki oraz podcinki drzew rosnących wzdłuż drogi krajowej nr 29, w ilości 14,18 m3
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z13-2713/1/2012
Wadium: 100,00 złotych przelewem na rachunek: 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Blachura Mirosław - tel. 095-759-25-50
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Słubicach
69-100 Słubice, ul. Krótka 7
do dnia 05-04-2012r. do godz. 11:50, pokój nr 11
Miejsce otwarcia ofert: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Słubicach
69-100 Słubice, ul. Krótka 7
do dnia 05-04-2012r. do godz. 12:00, pokój nr 01
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Nie wpłynęła żadna oferta
    slubice@gddkia.gov.pl drukuj