Liczba gości: 12656
Data wszczęcia postępowania: 2012-03-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białystok
15 - 703 Białystok, ul. Zwycięstwa nr 2
Przedmiot zamówienia: Budowa Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S – 61 od S - 8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 197 + 550 do km 205 + 557 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
Opis przedmiotu zamówienia: Budowa Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S – 61 od S - 8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 197 + 550 do km 205 + 557 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
Zakres zamówienia:
Roboty drogowe obejmą:
• budowę dwóch jezdni drogi ekspresowej (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, na odcinku z węzłem „Szczuczyn” wraz z pasami włączenia i wyłączenia), pozostałe odcinki jednojezdniowe;
• budowę węzła Szczuczyn , na przecięciu z drogą krajową Nr 58 relacji Pisz- Szczuczyn;
• budowę pasa dzielącego na odcinku dwujezdniowym;
• budowę pasów awaryjnych na odcinku dwujezdniowym;
• budowę skrzyżowań SK1 i SK2 zapewniające połączenie obwodnicy z istniejącą drogą krajową Nr 61;
• budowę układu dróg dojazdowych (DD); w tym budowę tzw. dróg autobusowych z zatokami podłączonych do obwodnicy poprzez skrzyżowania SK1 i SK2;
• przebudowę istniejących dróg w zakresie inwestycji;
• budowę chodników dla pieszych;
• wykonanie ogrodzenia drogi wraz z ekranami akustycznymi pełniącymi funkcję ogrodzenia.
Roboty mostowe i konstrukcje inżynierskie obejmą:
• budowę wiaduktów, w tym wiaduktów pełniących funkcje ekologiczne;
• budowę i przebudowę przepustów drogowych i melioracyjnych; oraz budowę w niektórych przepustach urządzeń dla zapewnienia przejść dla zwierząt małych i średnich;
• budowę obiektu mostowego (pełniący również funkcję ekologiczną) - dla obu jezdni w ciągu Obwodnicy przez rzekę Wissę;
Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących obejmą:
• budowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem;
• budowę systemu odwodnienia dróg poprzez rowy otwarte lub kanalizację deszczową;
• przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, w zakresie zgodnym z wydanymi warunkami technicznymi;
w tym:
o budowę urządzeń kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dróg i podczyszczania wód opadowych;
o budowę 3 zbiorników retencyjnych z przelewem awaryjnym;
o przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej;
o przebudowę urządzeń melioracyjnych;
o przebudowę odcinka wodociągu;
o przebudowę kolidujących urządzeń i sieci teletechnicznych,
o przebudowę istniejących urządzeń i sieci energetycznych;
o budowę nowej stacji meteorologicznej

Wycinka drzew
Zasada magazynowania drewna pochodzącego z wycinki lub jego odkupienia opisana jest w STWiORB D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ ZIELENI; pkt. 5.6. Według opracowanego szacunku brakarskiego wartość drewna do odkupienia wynosi 20710,92 PLN brutto.
Numer przetargu: 2/D/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 15 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Robót. Do czasu realizacji wlicza się okresy zimowe.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion 00/100 złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ jest dostepna na stronie internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego - pokój 214 - wersja papierowa - 25 000,00 PLN
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Helena Zdanowicz – procedura przetargowa, tel. 85 664 58 39
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa nr 2, w pokoju nr 104, w terminie do 02.05.2012 r. do godziny 11:50.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, działając w trybie art 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 09.05.2012 r. do godziny 11:50. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:00.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FCC Construcción S.A.
c/Balmes 36, 08007 Barcelona, Hiszpania
Cena: 124 803 923,41 PLN brutto
Data udzielenia zamówienia: 27.08.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 15
Oferta z najniższą ceną: FCC Construcción S.A.
c/Balmes 36, 08007 Barcelona, Hiszpania
124 803 923,41 PLN brutto
Oferta z najwyższa ceną: KONSORCJUM:
Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Partner – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ,,BITUM” Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów
180 549 125,22 PLN brutto
hzdanowicz@gddkia.gov.pl drukuj