Liczba gości: 3395
Data wszczęcia postępowania: 2012-04-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: BUDOWA LABORATORIUM DROGOWEGO DLA ODDZIAŁU GDDKiA W ZIELONEJ GÓRZE
Opis przedmiotu zamówienia: BUDOWA LABORATORIUM DROGOWEGO DLA ODDZIAŁU GDDKiA W ZIELONEJ GÓRZE
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-5/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
do 31-10-2013 r.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w zakresie :
- rozbiórki budynku magazynowego,
- rozbiórki budynku magazynowo – garażowego,
- budowa budynku magazynowo – garażowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, został zrealizowany do dnia 02-12-2012 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 1.523,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
w sprawach merytorycznych: - Grzegorz Kaliszewski - telefon (68) 325 53 13 wew. 245 - Wydział Realizacji Inwestycji
w sprawach proceduralnych: - Małgorzata Głąbowska - telefon (68) 325 53 13 wew. 232 - Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4, parter
w terminie do 20-04-2012 r., do godziny 10:30

I. UWAGA ZMIANA TERMINU:
Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4, parter
w terminie do 27-04-2012 r., do godziny 10:30

II. UWAGA ZMIANA TERMINU:
Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4, parter
w terminie do 02-05-2012 r., do godziny 10:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: I. UWAGA ZMIANA TERMINU:
Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4, parter
w terminie do 27-04-2012 r., do godziny 10:30

II. UWAGA ZMIANA TERMINU:
Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4, parter
w terminie do 02-05-2012 r., do godziny 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”) przekazuje Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: Dokonano wyboru oferty Wykonawcy: KONSORCJUM FIRM: Lider: BERGER BAU POLSKA SP. Z O. O. ul. Szczecińska 11 54-517 Wrocław Partner: BERGER BAU GmbH Äussere Spitalhofstrasse 19 94 036 Passau z ceną brutto 8.620.844,61 złotych (słownie złotych: osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści cztery zł 61/100). Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt. 14.1. Tomu I SIWZ (IDW) – cena. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów 100,00, łączna punktacja 100,00 punktów obliczonych zgodnie ze wzorem opisanym w pkt. 14.2 Tomu I SIWZ (IDW). Rozstrzygnięcie z dnia 06.08.2012 PO POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”) przekazuje Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: Dokonano wyboru oferty Wykonawcy: KONSORCJUM FIRM: Lider: BERGER BAU POLSKA SP. Z O. O. ul. Szczecińska 11 54-517 Wrocław Partner: BERGER BAU GmbH Äussere Spitalhofstrasse 19 94 036 Passau z ceną brutto 8.620.844,61 złotych (słownie złotych: osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści cztery zł 61/100). Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt. 14.1. Tomu I SIWZ (IDW) – cena. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów 100,00, łączna punktacja 100,00 punktów obliczonych zgodnie ze wzorem opisanym w pkt. 14.2 Tomu I SIWZ (IDW).
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KONSORCJUM FIRM:
Lider: BERGER BAU POLSKA SP. Z O. O., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław, Polska
Partner: BERGER BAU GmbH, Äussere Spitalhofstrasse 19, 94 036 Passau, Niemcy
Cena: Cena brutto: 8.620.844,61 złotych
Data udzielenia zamówienia: 13-08-2012
Liczba otrzymanych ofert: 9
Oferta z najniższą ceną: Cena brutto: 8.620.844,61 złotych
Oferta z najwyższa ceną: Cena brutto: 10.914.803,18 złotych
drukuj