Liczba gości: 1493
Data wszczęcia postępowania: 2012-04-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 12 NA ODCINKU ŁĘKNICA-ŻARY
Z PODZIAŁEM NA 2 ODCINKI:
ODCINEK NR 1 – odcinek od km 6+ 600 do km 7 + 200 m. Żarki Wielkie
ODCINEK NR 2 – odcinek od km 19+400 do km 21+700 na odcinku Strzeszowice-Zajączek
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres inwestycji obejmuje: - frezowanie profilujące nawierzchni do 4 cm z odwozem urobku na odległość do 15 km, - wykonanie warstwy wyrównawczej AC11W w ilości 75kg/m2 - wykonanie warstwy ścieralnej SMA11 gr. 4 cm - ścięcie i uzupełnienie poboczy gruntowych na szerokość 0,5 m i średniej grubości 10 cm, - odtworzenie oznakowania poziomego - oznaczenie słupkami PD granic pasa drogowego.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-7/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: od dnia podpisania umowy do 31-07-2012 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) odpowiednio dla: Części nr 1- 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), Części nr 2- 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 65,04 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
w sprawach merytorycznych:
- Grzegorz Kaliszewski - telefon (68) 325 53 13 wew. 245 - Wydział Realizacji Inwestycji
- Grzegorz Krzysztofik - telefon (68) 325 53 13 wew. 253 - Wydział Realizacji Inwestycji
w sprawach proceduralnych:
- Magdalena Kwiecień - telefon (68) 325 53 13 wew. 255 - Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2, parter
w terminie do 19-04-2012 r., do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK S.A. Spółka Akcyjna Cieśle 44 56-400 Oleśnica Cena oferty: Część nr 1: 259 135,76 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 76/100). Część nr 2: 994 600,20 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych 20/100) Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną spośród wszystkich ofert. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK S.A.
  Spółka Akcyjna
  Cieśle 44
  56-400 Oleśnica
  Cena: Część nr 1:
  netto: 210 679,48 zł
  brutto: 259 135,76 zł
  Część nr 2:
  netto: 808 618,05 zł
  brutto: 994 600,20 zł
  Data udzielenia zamówienia: 11.05.2012r.
  Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 4
  Część nr 2: 5
  Oferta z najniższą ceną: Część nr 1:
  POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK S.A.
  Spółka Akcyjna
  Cieśle 44
  56-400 Oleśnica
  cena brutto: 259 135,76 zł
  Część nr 2:
  POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK S.A.
  Spółka Akcyjna
  Cieśle 44
  56-400 Oleśnica
  cena brutto: 994 600,20 zł
  Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1:
  STRABAG sp. z o. o.
  ul. Parzniewska 10
  05-800 Pruszków
  cena brutto: 300 747,84 zł
  Część nr 2:
  Mota-Engil Central Europe S.A.
  ul. Wadowicka 8W
  30-415 Kraków
  cena brutto: 1 159 274,94 zł
  ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj