Liczba gości: 1668
Data wszczęcia postępowania: 2012-04-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: WIZUALIZACJA I REJESTRACJA OBRAZÓW Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na wizualizacji i rejestracji obrazów z kamer zlokalizowanych przy sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA umiejscowionych na terenie Polski. W zakres zamówienia wchodzi:
a) dostarczenie kamer stanowiących własność Wykonawcy;
b) montaż kamer na wskazanych lokalizacjach wraz z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej;
c) wykonanie strony internetowej:
wersja „Podgląd wizyjny dróg krajowych na EURO 2012”
wersja docelowa „Podgląd wizyjny dróg krajowych”
d) zapewnienie serwera oraz łączności pomiędzy serwerem a kamerami;
e) dostarczenie obrazów z kamer i ich wizualizacja na stronie internetowej na zasadach określonych w pkt. 3 Rozdziału 4 SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia;
f) bieżąca konserwacja i utrzymanie kamer.
Numer przetargu: ZP/20/Z-1/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2014 r. z zastrzeżeniem terminów pośrednich:
a) projekt strony internetowej „Podgląd wizyjny dróg krajowych na EURO 2012”
– do 11 maja 2012 r.
b) wykonanie strony internetowej „Podgląd wizyjny dróg krajowych na EURO 2012”
– do 18 maja 2012 r.
c) montaż 50 % kamer objętych zamówieniem
– do 23 maja 2012 r.
d) montaż i uruchomienie systemu podglądu 100 % kamer objętych zamówieniem
– do 30 maja 2012 r.
e) projekt docelowej strony internetowej „Podgląd wizyjny dróg krajowych”
– do 30 maja 2012 r.
f) wykonanie docelowej strony internetowej „Podgląd wizyjny dróg krajowych”
– do 30 czerwca 2012 r.
Zamawiający wymaga, aby Część montażowa systemu, czyli : instalacja kamer, wykonanie strony internetowej „Podgląd wizyjny dróg krajowych na EURO 2012” i stworzenie projektu docelowej strony internetowej „Podgląd wizyjny dróg krajowych” oraz zapewnienie komunikacji pomiędzy kamerami, a serwerem wraz z udostępnieniem obrazu z wszystkich kamer Zamawiającemu, zostanie zrealizowana od dnia podpisania umowy do dnia 30 maja 2012 r.
Wadium: 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata (o ile dotyczy) 27,30 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Paweł Sobiesiak – Naczelnik Wydziału Dróg,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 19/04/2012
Godzina: 12:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj