Liczba gości: 1265
Data wszczęcia postępowania: 2012-04-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBIÓRKĘ ISTNIEJACEGO
I BUDOWĘ NOWYCH EKRANÓW AKUSTYCZNYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6
NA ODCINKU OD KM 312+300 DO KM 312+800
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego ekranu akustycznego zlokalizowanego na odcinku od km 312+530 do km 312+789 (strona prawa drogi) oraz budowę dwóch nowych ekranów na odcinkach od km 312+275 do km 312+373 oraz 312+362 do km 312+789
- pełnienie nadzoru autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/19/D-9/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 31 miesięcy od daty podpisania umowy (opracowanie dokumentacji projektowej łącznie z nadzorem autorskim) w tym 5 miesięcy od dnia podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, z zachowaniem terminów pośrednich wykonania poszczególnych części składowych opracowania wymienionych w Formularzu 2.1. tj. Tabeli Opracowań Projektowych.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata: 30,70 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych lub merytorycznych – mgr inż. Iwona Miśkiewicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska;
b) w sprawach procedury przetargowej – mgr inż. Małgorzata Rzepa – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 26/04/2012 Godzina: 11:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk
Cena: Cena netto 65 850,00 zł
Podatek 23% VAT 15 145,50 zł
Cena brutto 80 995,50 zł
Data udzielenia zamówienia: 06.06.2012
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Cena netto 65 850,00 zł
Podatek 23% VAT 15 145,50 zł
Cena brutto 80 995,50 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 149 000,00 zł
Podatek 23% VAT 34 270,00 zł
Cena brutto 183 270,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj