Liczba gości: 1426
Data wszczęcia postępowania: 2012-04-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYMIANA DYLATACJI 6 OBIEKTÓW MOSTOWYCH.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYMIANA DYLATACJI 6 OBIEKTÓW MOSTOWYCH.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-8/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
do 22-10-2012
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 123,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki ( wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
a) w sprawach merytorycznych:
- Elżbieta Skrzypczak – telefon (68) 325 53 13 wew. 244 – Wydział Mostów.

b) w sprawach proceduralnych
- Małgorzata Głąbowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4, parter
w terminie do 02-05-2012 r., do godziny 10:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej „ustawa PZP”) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy INTOP Szczecin sp. z o.o., ul. Wiosenna 6, Skarbimierzyce 72-002 Dołuje z ceną brutto 1.224.265,74 złotych (słownie złotych: jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 74/100). Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt. 14.1. Tomu I SIWZ (IDW) – cena. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów 100,00, łączna punktacja 100,00 punktów obliczonych zgodnie ze wzorem opisanym w pkt. 14.2 Tomu I SIWZ (IDW).
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INTOP Szczecin sp. z o.o., ul. Wiosenna 6, Skarbimierzyce 72-002 Dołuje
Cena: brutto 1.224.265,74 złotych
Data udzielenia zamówienia: 24-05-2012
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: brutto 1.224.265,74 złotych
Oferta z najwyższa ceną: brutto 1.772.353,74 złotych
drukuj