Liczba gości: 1351
Data wszczęcia postępowania: 2012-04-16
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: WYKONANIE KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ W LATACH 2012-2013, W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A2 ŚWIECKO-TRZCIEL (KM 1+995-92+533).
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ W LATACH 2012-2013, W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A2 ŚWIECKO-TRZCIEL (KM 1+995-92+533). Przedmiot zamówienia składa się z trzech elementów (zadań): Część nr 1: Kompensacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 /Dolina Leniwej Obry/ - odtworzenie siedlisk nieleśnych o charakterze zbiorowisk roślinności łąkowej. Część nr 2: Kompensacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 /Dolina Ilanki/ - odtworzenie siedlisk nieleśnych o charakterze zbiorowisk roślinności łąkowej i torfowiskowej. Część nr 3: Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonej kompensacji i pełnionego nadzoru przyrodniczego po 3 egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 13, poz. 759 ze zm.).
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-9/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem: od dnia podpisania umowy - prace terenowe do 31-10-2013 r. - sporządzenie sprawozdań i nadzór przyrodniczy do 15-11-2013 r.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41113012220030203604200005 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 40,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Dagmara Tonder – telefon (68) 325 53 13 wew. 252 – Kierownik Zespołu w Wydziale Ochrony Środowiska
b) w sprawach proceduralnych:
- Agnieszka Kuświk – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 24 KWIETNIA 2012 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, 62-005 Owińska, Promnice; Cena oferty: 407 771,28 zł (słownie: czterysta siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia osiem groszy). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, 62-005 Owińska, Promnice
Cena: Cena oferty netto: 377 566,00 zł
Cena oferty brutto: 407 771,28 zł
Data udzielenia zamówienia: 28-05-2012
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: NOWAK OGRODY mgr inż. Michał Nowak
Rataje 39
62-067 Rakoniewice
Cena: 90 000,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: OGRÓD Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak
ul. Lawendowa 1
66-440 Skwierzyna
Cena: 545 940,00 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj