Liczba gości: 1025
Data wszczęcia postępowania: 2012-04-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci pomorskich dróg krajowych w 2011 r.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku w 2011 roku oraz przedstawienie tendencji kształtowania się głównych wskaźników ryzyka w ruchu drogowym od 1999 roku. Wyniki analizy należy przedstawić w formie opisowej oraz graficznej i przekazać Zamawiającemu w 5 egzemplarzach.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/17/Z-2/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2012 r.
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata: 7,10 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych - mgr inż. Katarzyna Babińska - Starszy Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Małgorzata Rzepa - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 27/04/2012
Godzina: 11:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DiM” Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk
Cena: 51 000,00 zł netto
62 730,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 17.05.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 51 000,00 zł netto
62 730,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 69 000,00 zł netto
84 870,00 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj