Liczba gości: 1429
Data wszczęcia postępowania: 2012-04-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 11-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Sporządzenie wycen nieruchomości dla potrzeb Wydziału Nieruchomości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie operatów szacunkowych określających wartość praw do nieruchomości gruntowych oraz wyceny ograniczonych praw rzeczowych i szkód związanych z czasowym zajęciem nieruchomości, a także opracowanie opinii o wartości rynkowej czynszów najmu lub dzierżawy oraz opinii o kosztach odtworzenia, zastąpienia lub likwidacji obiektów budowlanych posadowionych na gruncie (bez wyceny gruntu). Zamówienie dotyczy nieruchomości położonych na terenie powiatu gdańskiego, tczewskiego, starogardzkiego, lęborskiego, kościerskiego, wejherowskiego, kartuskiego, nowodworskiego, malborskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego, m. Gdańsk i m. Gdynia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/15/P-3/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r.
Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zamówienia może ulec skróceniu w przypadku wcześniejszego wykonania zamówienia w zakresie kwoty przewidzianej w umowie.
Poszczególne prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą zlecane Wykonawcy na podstawie pojedynczych zleceń, skierowanych do Wykonawcy na piśmie, określających zakres i termin wykonania prac, przy czym terminy te nie będą dłuższe niż 30 dni oraz nie krótsze niż 10 dni.
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 7,50 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Maciej Należny – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości.
b) w sprawach procedury przetargowej – Magdalena Czechowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 09/05/2012
Godzina: 11:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KANCELARIA WYCENY NIERUCHOMOŚCI PROPERTY
Aleksandra Anna Motławska
ul. Żurawinowa 14
83-010 Straszyn
Cena: cena umowna netto 80 812,20 zł,
podatek VAT 23 % 18 586,81 zł,
cena umowna brutto 99 399,01 zł,
Data udzielenia zamówienia: 01.06.2012
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: Cena netto 80 812,20 zł
Podatek VAT 18 586,81 zł
Cena brutto 99 399,01 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 232 000,00 zł
Podatek VAT 53 360,00 zł
Cena brutto 285 360,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj