Liczba gości: 1785
Data wszczęcia postępowania: 2012-04-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: OBSŁUGA PRAWNA ODDZIAŁU GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „OBSŁUGA PRAWNA ODDZIAŁU GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD”.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie świadczyć usługi stałej, kompleksowej obsługi prawnej dla Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-12/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
48 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 23,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w dniu 19.04.2012 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach merytorycznych: Urszula Abramczyk – telefon (68) 325 53 13 wew. 264 – Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

- w sprawach proceduralnych: Małgorzata Głąbowska - telefon (68) 325 53 13 wew. 232 - Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4, parter
w terminie do 07-05-2012 r., do godziny 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej „ustawa PZP”) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez: Konsorcjum: Lider- Kancelaria Radcy Prawnego Jowita Pilarska, ul. Szafrana 7/34, 65-516 Zielona Góra; Partner- Kancelaria Radcy Prawnego Izabella Polszakiewicz – Zabrzeska, ul. Anieli Krzywoń 5/8, 65-534 Zielona Góra; Partner- Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Bujko, ul. Żeromskiego 2/1, 65-066 Zielona Góra. Cena oferty brutto: 879.696,00 złotych (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą - będzie ofertą nieodrzuconą zawierającą najniższą cenę. Wybrana oferta jest ofertą ważną i z najniższą ceną.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum:
Lider- Kancelaria Radcy Prawnego Jowita Pilarska, ul. Szafrana 7/34,
65-516 Zielona Góra;
Partner- Kancelaria Radcy Prawnego Izabella Polszakiewicz – Zabrzeska,
ul. Anieli Krzywoń 5/8, 65-534 Zielona Góra;
Partner- Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Bujko, ul. Żeromskiego 2/1,
65-066 Zielona Góra.
Cena: Cena oferty brutto: 879.696,00 złotych
Data udzielenia zamówienia: 17-05-2012
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: brutto: 879.696,00 złotych
Oferta z najwyższa ceną: brutto: 879.696,00 złotych
drukuj