Liczba gości: 1260
Data wszczęcia postępowania: 2012-04-26
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK
Rejon w Człuchowie ;
ul. Wojska Polskiego 1a, 77-300 Człuchów
Przedmiot zamówienia: BUDOWA EKRANU AKUSTYCZNEGO WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 22d (OBWODNICA MIASTA CHOJNIC) OD KM 9+330 DO KM 9+450
Opis przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem obejmują:
a) wykonanie pali wierconych żelbetowych o średnicy 500 mm – 305,0 m;
b) wykonanie izolacji oczepów – 40,7 m2;
c) malowanie elementów betonowych farbami fotokatalitycznymi – 3 krotnie -154,334 m2;
d) wykonanie ekranów akustycznych – 544,5 m2;
e) ustawienie barier ochronnych stalowych – 121,0 m.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/23/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie – od dnia podpisania umowy do dnia 16.07.2012 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Człuchowie, 77-300 Człuchów, ul. Wojska Polskiego 1a.
Opłata (o ile dotyczy) 56,60 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Człuchowie przy ul. Wojska Polskiego 1a. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Zenon Ciszewski – Kierownik Rejonu w Człuchowie.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Elwira Deruba – St. Specjalista ds. Utrzymania Mostów.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1a, sekretariat.
Dnia 14/05/2012 do godz. 12:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowe
KABEX Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk-Leźno
Cena: cena umowna netto: 703 756,49 zł
podatek VAT 23%: 161 863,99 zł
cena umowna brutto: 865 620,48 zł
Data udzielenia zamówienia: 05/06/2012
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 703 756,49 zł
podatek VAT 23%: 161 863,99 zł
cena umowna brutto: 865 620,48 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 963 603,76 zł
podatek VAT 23%: 221 628,86 zł
cena umowna brutto: 1 185 232,62 zł
rejon_czluchow@gddkia.gov.pl drukuj