Liczba gości: 1160
Data wszczęcia postępowania: 2012-04-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043
Przedmiot zamówienia: OBSŁUGA POMIARU RUCHU NA DROGACH KRAJOWYCH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje sukcesywne wykonywanie całodobowych pomiarów ruchu w ekranach dróg płatnych, pomiarów powykonawczych na nowo oddanych inwestycjach oraz innych pomiarów wynikających z zakresu działania GDDKiA Oddział w Gdańsku, których wykonanie może okazać się niezbędne w terminie od 23 maja do 31 grudnia 2012 roku lub wcześniejszego wykonania wartości zamówienia w zakresie kwoty umownej.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/24/Z-2/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało sukcesywnie zrealizowane w terminie od 23 maja do 31 grudnia 2012 roku lub do wcześniejszego wykonania wartości zamówienia w zakresie kwoty umownej.
Dokładny termin oraz zakres pomiarów Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia pomiaru.
Pierwszy pomiar odbędzie się 23 maja 2012 r. w zakresie określonym w Rozdziale 4 niniejszej SIWZ.
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata: 17,70 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych - mgr inż. Katarzyna Babińska - Starszy Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Małgorzata Rzepa - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 11/05/2012
Godzina: 11:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Pracy Tymczasowej TS Sp. z o.o.
ul. K. Leczkowa 22A
80-432 Gdańsk
Cena: Cena netto: 40 800,00
Podatek VAT: 9 384,00
Cena brutto: 50 184,00
Data udzielenia zamówienia: 22/05/2012
Liczba otrzymanych ofert: 10
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 40 800,00
Podatek VAT: 9 384,00
Cena brutto: 50 184,00
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 144 000,00
Podatek VAT: 33 120,00
Cena brutto: 177 120,00
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj