Liczba gości: 1285
Data wszczęcia postępowania: 2012-04-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE NA MOŚCIE DROGOWYM PRZEZ RZEKĘ DRAWĘ, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22, W KM 119+581 W M. STARE OSIECZNO
Opis przedmiotu zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE NA MOŚCIE DROGOWYM PRZEZ RZEKĘ DRAWĘ, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22, W KM 119+581 W M. STARE OSIECZNO
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-10/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:do
19-11-2012
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:10 000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 273,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki ( wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
w sprawach merytorycznych: Karolina Ciesielka – telefon (68) 325 53 13 wew. 253 – Wydział Realizacji Inwestycji.
w sprawach proceduralnych: Małgorzata Głąbowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4, parter
w terminie do 15-05-2012 r., do godziny 10:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej „ustawa PZP”) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: STALMONT Spółka Jawna A. Bilicki, W. Pawluć, M. Wieczorek, ul. Bulwar Gdański 2 , 70-601 Szczecin z ceną brutto 471.052,80 złotych (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 80/100). Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt. 14.1. Tomu I SIWZ (IDW) – cena. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów 100,00, łączna punktacja 100,00 punktów obliczonych zgodnie ze wzorem opisanym w pkt. 14.2 Tomu I SIWZ (IDW).
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STALMONT Spółka Jawna
A.Bilicki, W.Pawluć, M.Wieczorek, ul. Bulwar Gdański 2 , 70-601 Szczecin
Cena: brutto 471.052,80 złotych
Data udzielenia zamówienia: 04/06/2012
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: brutto 471.052,80 złotych
Oferta z najwyższa ceną: brutto 571.502,03 złotych
drukuj