Liczba gości: 1123
Data wszczęcia postępowania: 2012-05-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 9/3 W MIEJSCOWOŚCI DWOREK GMINA STEGNA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty polegające na rozbiórce budynku mieszkalnego o kubaturze 330 m 3 wraz z obiektami towarzyszącymi.
Numer przetargu: GDDKiA-ZP/25/Z-12/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie - 30 dni kalendarzowych licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA O/Gd Rejon w Gdańsku, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70.
Opłata (o ile dotyczy) 36,84 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku ul. Budowlanych 70.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie Zamawiającego, GDDKiA O/Gd ul. Subisława 5 lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Stanisław Nizicki – St. Specjalista ds. utrzymania dróg.
b) w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, sekretariat.
22/05/2012 do godz. 14:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Mirosław Rybakowski,
ul. Stolema 7,
80-177 Gdańsk
Cena: Cena ofertowa netto 42 576,27 zł
podatek Vat 23 % 9 792,54 zł
Cena ofertowa brutto 52 368,81 zł
Data udzielenia zamówienia: 01/06/2012
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa netto 42 576,27 zł
podatek Vat 23 % 9 792,54 zł
Cena ofertowa brutto 52 368,81 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto 42 576,27 zł
podatek Vat 23 % 9 792,54 zł
Cena ofertowa brutto 52 368,81 zł
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj