Liczba gości: 1904
Data wszczęcia postępowania: 2012-05-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Gdańsku kompleksowej obsługi prawnej”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz komórek organizacyjnych Zamawiającego.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/09/ZF/2012
Termin realizacji: Od dnia 01.07.2012 r. lub od dnia podpisania umowy (jeśli termin ten będzie późniejszy) do dnia 30.06.2014 r.
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 80%
Doświadczenie - 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 9,50 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Ryszard Wasiołek - Z-ca Dyrektora Oddziału;
Magdalena Czechowska - Z-ca Naczelnika w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
21/05/2012 Godzina: 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kancelaria Radcy Prawnego Renata Tracz - Went
ul. Straganiarska 49/50
80-837 Gdańsk
Cena: Cena umowna netto: 432 000,00
podatek 23% 99 360,00
cena umowna brutto: 531 360,00
Data udzielenia zamówienia: 29.06.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Cena umowna netto: 374 400,00
podatek 23% 86 112,00
cena umowna brutto: 460 512,00
Oferta z najwyższa ceną: Cena umowna netto: 432 000,00
podatek 23% 99 360,00
cena umowna brutto: 531 360,00
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj