Liczba gości: 859
Data wszczęcia postępowania: 2012-05-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON ŚWIEBODZIN
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ
W ZIELONEJ GÓRZE REJON ŚWIEBODZIN
Zamawiający przewiduje następującą ilość roboczogodzin do przepracowania w ramach zamówienia: 630.
Zamówienie obejmuje:
a) Przeglądy okresowe, gwarancyjne, pogwarancyjne i rejestracyjne;
b) Naprawy powstałe w wyniku awarii;
c) Naprawy wynikające z przeglądów – układ napędowy, elektryczny, wydechowy, zawieszenie;
d) Naprawy powypadkowe w tym prace blacharskie i lakiernicze;
e) Serwis i dostaw ogumienia;
f) Mycie i sprzątanie.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-16/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został realizowany w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie za świadczenie usług.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 PLN
(słownie złotych: jeden tysiąc).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 35,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Wojciech Gmiąt – telefon (68) 382 42 61, 382 27 44 wew. 119 – Rejon Świebodzin
b) w sprawach proceduralnych:
Magdalena Kwiecień – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2, parter
w terminie do 21-05-2012 r., do godziny 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione w dniu 21-05-2012 r.
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj