Liczba gości: 1307
Data wszczęcia postępowania: 2012-05-16
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W ŚWIEBODZINIE
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W ŚWIEBODZINIE. Roboty i usługi realizowane będą w okresie 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, sukcesywnie w zależności od potrzeb, na drogach krajowych na terenie Rejonu w Świebodzinie, na podstawie zleceń cząstkowych. Podstawę podjęcia robót przez Wykonawcę stanowi każdorazowe zlecenie, wystawiane przez Zamawiającego. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-9/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w okresie 36 m-cy od dnia zawarcia umowy.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41113012220030203604200005 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 94,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Lucyna Berendt-Karkocka – telefon (68) 382-42-61 – Rejon Świebodzin
b) w sprawach proceduralnych:
- Agnieszka Kuświk – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 01 CZERWCA 2012 r. do godz. 9:30.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Konsorcjum: Lider - „ELKOR – GŁOGÓW” Sp. z o. o., ul. Żukowicka 1, 67 – 231 Żukowice; Partner - „P.H.U. AKOR”, Zenon Kokoszka 66-627 Bobrowice, Kosierz 52a. Cena oferty: 593 207,22 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedem złotych dwadzieścia dwa grosze). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum: Lider - „ELKOR – GŁOGÓW” Sp. z o. o., ul. Żukowicka 1, 67 – 231 Żukowice; Partner - „P.H.U. AKOR”, Zenon Kokoszka
66-627 Bobrowice, Kosierz 52a.
Cena: cena netto: 483 995,10 zł
cena brutto: 593 207,22 zł
Data udzielenia zamówienia: 19-07-2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Konsorcjum: Lider - „ELKOR – GŁOGÓW” Sp. z o. o., ul. Żukowicka 1, 67 – 231 Żukowice; Partner - „P.H.U. AKOR”, Zenon Kokoszka
66-627 Bobrowice, Kosierz 52a.
cena brutto: 593 207,22 zł
Oferta z najwyższa ceną: ROTOMAT Sp. z o. o.
ul. Stabłowicka 134
54-062 Wrocław
cena brutto: 860 623,52 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj