Liczba gości: 1406
Data wszczęcia postępowania: 2012-05-17
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon (48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU: REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 29 NA ODCINKU OD KM 2+550 DO KM 7+900 I REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU OD KM 12+700 DO KM 14+600
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU: REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 29 NA ODCINKU OD KM 2+550 DO KM 7+900 I REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU OD KM 12+700 DO KM 14+600. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami oraz wykonaniem niezbędnych badań kontrolnych (badania wykona Wydział Technologii-Laboratorium Drogowe z siedzibą w Raculi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra)
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-14/2012
Termin realizacji: 18 m-cy.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41113012220030203604200005 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 35,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Grzegorz Kaliszewski – telefon (68) 325 53 13 wew. 245 – Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji.
- Grzegorz Krzysztofik – telefon (68) 325 53 13 wew. 246 – Inspektor Nadzoru w Wydziale Realizacji Inwestycji.
b) w sprawach proceduralnych:
- Agnieszka Kuświk – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 25 MAJA 2012 r. do godz. 9:30.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: PROMOST Sp. z o. o., ul. Boh. Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra; Cena oferty: 51 660,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych); Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROMOST Sp. z o. o.
ul. Boh. Westerplatte 11
65-034 Zielona Góra
Cena: Cena netto: 42 000,00 zł
Cena oferty: 51 660,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 26-06-2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: PROMOST Sp. z o. o.
ul. Boh. Westerplatte 11
65-034 Zielona Góra
Cena oferty: 51 660,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: KOMPLET INWEST S. J.
Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj
al. 11-go Listopada 91K
66-400 Gorzów Wlkp.
Cena oferty: 123 000,02 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj