Liczba gości: 1868
Data wszczęcia postępowania: 2012-05-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO ODDZIAŁU GDDKiA W ZIELONEJ GÓRZE (W PODZIALE NA 6 CZĘŚCI)
Opis przedmiotu zamówienia: SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO ODDZIAŁU GDDKiA W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 6 CZĘŚCI:
CZĘŚĆ NR 1:
A. Sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, ciągów komunikacyjnych w budynku Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31.
B. Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku w Międzyrzeczu, mieszczących się na I piętrze przy ul. Słonecznej 24.
CZĘŚĆ NR 2:
Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych Rejonu w Gorzowie Wlkp.:
- Rejon w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
- Obwód Drogowy w Gorzowie Wlkp. ul. Zieleniecka
- Obwód Drogowy w Strzelcach Kraj. ul. Aleja Piastów 9
- Obwód Drogowy w Skwierzynie ul. Gorzowska 17a
CZĘŚĆ NR 3:
A. Sprzątanie pomieszczeń w budynku biurowym Rejonu w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 100,
B. Sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, ciągów komunikacyjnych i pracowni w budynku Laboratorium Drogowego i Obwodu Drogowego w Raculi, ul. Wierzbowa 6.
CZĘŚĆ NR 4:
Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach Rejonu w Słubicach:
- Budynek biurowy w Słubicach przy ul. Krótkiej 7;
- Budynek socjalno-biurowy Obwodu Drogowego w Słubicach przy ul. Krótkiej 7;
- Budynek socjalno-biurowy Obwodu Drogowego w Rzepinie, ul Mickiewicza 70
- Budynek socjalno-biurowy Obwodu Drogowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szosa Poznańska 17.
CZĘŚĆ NR 5:
Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w Rejonie Świebodzin:
- Budynek ul. Sobieskiego 14
- Budynek Koryta 25 A, 66-235 Torzym - Obwód Drogowy Koryta
- Budynek socjalno – biurowy - Obwód Drogowy w Skokach k /Międzyrzecza
CZĘŚĆ NR 6:
Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w Rejonie Żary:
- Budynek biurowy przy ul. Wapiennej 4 w Żarach
- Budynek administracyjno-socjalny przy ul. Tuplickiej 23 w Trzebielu
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-15/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach:
Część nr 1:
A. Oddział w Zielonej Górze
od dnia 10.09.2012r. do dnia 31.08.2015r.
B. Międzyrzecz
od dnia 01.09.2012r. do dnia 31.08.2015r.
Część nr 2:
od dnia 10.09.2012r. do dnia 31.08.2015r.
Część nr 3:
od dnia 10.09.2012r. do dnia 31.08.2015r.
Część nr 4:
od dnia 10.09.2012r. do dnia 31.08.2015r.
Część nr 5:
od dnia 10.09.2012r. do dnia 31.08.2015r.
Część nr 6:
od dnia 10.09.2012r. do dnia 31.08.2015r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN, odpowiednio dla:
Części nr 1- 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
Części nr 2- 1 400 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100),
Części nr 3- 1 200 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100),
Części nr 4- 1 900 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100),
Części nr 5- 1 200 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).
Części nr 6- 1 300 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP.
Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 53,40 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach merytorycznych:
Piotr Frątczak – telefon (68) 325 53 13 wew. 210 – Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego
w sprawach proceduralnych.
Magdalena Kwiecień – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2, parter
w terminie do 03-07-2012 r., do godziny 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców: Część nr 1: Dokonano wyboru oferty firmy: Konsorcjum firm: Lider: ROKA-BIS Spółka Jawna Niewiadomski i Wspólnicy ul. M. Dąbrowskiej 18 70-785 Szczecin Partner: ROKA Niewiadomski Spółka Komandytowa ul. M. Dąbrowskiej 18 70-785 Szczecin Cena oferty: 164 303,15 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzy złote 15/100). Część nr 2 Dokonano wyboru oferty firmy: IMPEL Cleaning Sp. z o.o. ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław Cena oferty: 103 675,25 zł (słownie: sto trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy 25/100). Część nr 3 Dokonano wyboru oferty firmy: IMPEL Cleaning Sp. z o.o. ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław Cena oferty: 88 475,39 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 39/100). Część nr 4 Dokonano wyboru oferty firmy: IMPEL Cleaning Sp. z o.o. ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław Cena oferty: 91 300,97 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 97/100). Część nr 5 Dokonano wyboru oferty firmy: IMPEL Cleaning Sp. z o.o. ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław Cena oferty: 71 357,01 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 01/100). Część nr 6 IMPEL Cleaning Sp. z o.o. ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław Cena oferty: 58 309,87 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć złotych 87/100). Uzasadnienie wyboru: Oferty najkorzystniejsze wybrane zostały na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrane oferty są ofertami z najniższymi cenami spośród ofert nieodrzuconych. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1:
Lider:
ROKA-BIS Spółka Jawna
Niewiadomski i Wspólnicy
ul. M. Dąbrowskiej 18
70-785 Szczecin
ROKA Niewiadomski
Spółka Komandytowa
ul. M. Dąbrowskiej 18
70-785 Szczecin
Część nr 2:
IMPEL Cleaning Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Część nr 3:
IMPEL Cleaning Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Część nr 4:
IMPEL Cleaning Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Część nr 5:
IMPEL Cleaning Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Część nr 6:
IMPEL Cleaning Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Cena: Część nr 1: 164 303,15 PLN
Część nr 2: 103 675,25 PLN
Część nr 3: 88 475,39 PLN
Część nr 4: 91 300,97 PLN
Część nr 5: 71 357,01 PLN
Część nr 6: 58 309,87 PLN
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1: 13.08.2012r.
Część nr 2: 17.08.2012r.
Część nr 3: 17.08.2012r.
Część nr 4: 17.08.2012r.
Część nr 5: 17.08.2012r.
Część nr 6: 17.08.2012r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 8
Część nr 2: 10
Część nr 3: 8
Część nr 4: 8
Część nr 5: 7
Część nr 6: 7
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1:
Lider:
ROKA-BIS Spółka Jawna
Niewiadomski i Wspólnicy
ul. M. Dąbrowskiej 18
70-785 Szczecin
ROKA Niewiadomski
Spółka Komandytowa
ul. M. Dąbrowskiej 18
70-785 Szczecin
Cena brutto: 164 303,15 PLN
Część nr 2:
IMPEL Cleaning Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Cena brutto: 103 675,25 PLN
Część nr 3:
IMPEL Cleaning Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Cena brutto: 88 475,39 PLN
Część nr 4:
IMPEL Cleaning Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Cena brutto: 91 300,97 PLN
Część nr 5:
IMPEL Cleaning Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Cena brutto: 71 357,01 PLN
Część nr 6:
IMPEL Cleaning Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Cena brutto: 58 309,87 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1:
Agencja Ochrony
– Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„VOTUM” Lech Bączkowski
ul. Nowa 21
85-119 Bydgoszcz
Cena brutto: 263 226,20 PLN
Część nr 2: PPHU „KLINER” Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 77
66-400 Gorzów Wlkp.
Cena brutto: 368 877,74 PLN
Część nr 3:
Agencja Ochrony
– Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „VOTUM” Lech Bączkowski
ul. Nowa 21
85-119 Bydgoszcz
Cena brutto: 162 260,59 PLN
Część nr 4:
Agencja Ochrony
– Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „VOTUM” Lech Bączkowski
ul. Nowa 21
85-119 Bydgoszcz
Cena brutto: 167 411,71 PLN
Część nr 5:
ABC-SERVICE Sp. J.
R. Brząkała R. Gawron, M. Nazaruk
ul. Bolesławiecka 15
53-614 Wrocław
Cena brutto: 167 113,46 PLN
Część nr 6:
Agencja Ochrony
– Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „VOTUM” Lech Bączkowski
ul. Nowa 21
85-119 Bydgoszcz
Cena brutto: 109 494,62 PLN
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj