Liczba gości: 1228
Data wszczęcia postępowania: 2012-05-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Ujawnienie w księgach wieczystych Skarbu Państwa jako właściciela nieruchomości przejętych na własność Skarbu Państwa w związku z budową Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska oraz mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie analiz stanu prawnego nieruchomości oraz przeprowadzenie postępowania w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa w związku z budową Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska oraz mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna – w trwały zarząd GDDKiA.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/26/P-3/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w ciągu 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca przeprowadzi analizę stanu prawnego nieruchomości stanowiącą etap 1 zamówienia.
Wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca rozpocznie niezwłocznie po podpisaniu umowy i będzie realizował zamówienie w terminie do dnia uzyskania wpisów w księgach wieczystych własności Skarbu Państwa oraz trwałego zarządu GDDKiA dla nieruchomości objętych inwestycjami budowy Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska oraz mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna.
Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zamówienia może ulec skróceniu w przypadku wcześniejszego wykonania zamówienia w zakresie kwoty przewidzianej w umowie.
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 7,90 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych - Maciej Należny - Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości.
b) w sprawach procedury przetargowej – Małgorzata Rzepa – Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 06/06/2012
Godzina: 10:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kancelaria Adwokacka adw. Sylwia Grzybowska
ul. Straganiarska 49/50, 80-837 Gdańsk
Cena: cena umowna netto 87 000,00 zł,
podatek VAT 23 % 20 010,00 zł,
cena umowna brutto 107 010,00 zł,
Data udzielenia zamówienia: 26.06.2012
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: cena netto 87 000,00 zł,
podatek VAT 23 % 20 010,00 zł,
cena brutto 107 010,00 zł,
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 520 000,00 zł
Podatek VAT 23% 119 600,00 zł
Cena brutto 639 600,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj