Liczba gości: 1066
Data wszczęcia postępowania: 2012-05-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
adres strony internetowej:www.gddkia.gov.pl
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Zamówienie dodatkowe na zadaniu „REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 29 NA ODCINKU OD RONDA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 32 DO M. POŁUPIN OD KM 54+600 DO KM 57+626 O DŁ. 3,030 KM (Z WYŁĄCZENIEM SKRZYŻOWANIA)”.
Opis przedmiotu zamówienia: Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni (wykonanie warstwy stabilizacji gruntocementem o wytrzymałości Rm = 2,5 MPa o gr. 25 cm, zastosowaniu geosiatki w miejscach poszerzeń jezdni), wprowadzeniu wgłębnego odwodnienia koryta drogowego (ułożenie sączków poprzecznych i podłużnych) oraz odprowadzeniu wody z nawierzchni drogi (wprowadzenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych zakończonych ławą żwirową).
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-16/2012
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska (68) 325 53 13 wew.233
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Do negocjacji zaproszono Wykonawcę zamówienia podstawowego Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. 21–100 Lubartów ul. Krańcowa 7
    Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie (21 – 100) przy ul. Krańcowej 7
    Cena: 583.020,00zł.
    Data udzielenia zamówienia: 15.06.2012r.
    drukuj