Liczba gości: 1446
Data wszczęcia postępowania: 2012-06-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKACH:
RÓŻANKI - NIERZYM OD KM 69+085 DO KM 69+920,
NIERZYM – ZDROISKO OD KM 73+192 DO KM 74+000,
PRZYŁĘG - STRZELCE KRAJEŃSKIE OD KM 80+023 DO KM 80+700,
PRZYŁĘG - STRZELCE KRAJEŃSKIE OD KM 84+070 DO KM 85+000,
LICHEŃ – DŁUGIE OD KM 91+650 DO KM 92+350,
LICHEŃ – DŁUGIE OD KM 93+500 DO KM 93+900”
Opis przedmiotu zamówienia: „REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKACH:
RÓŻANKI - NIERZYM OD KM 69+085 DO KM 69+920,
NIERZYM – ZDROISKO OD KM 73+192 DO KM 74+000,
PRZYŁĘG - STRZELCE KRAJEŃSKIE OD KM 80+023 DO KM 80+700,
PRZYŁĘG - STRZELCE KRAJEŃSKIE OD KM 84+070 DO KM 85+000,
LICHEŃ – DŁUGIE OD KM 91+650 DO KM 92+350,
LICHEŃ – DŁUGIE OD KM 93+500 DO KM 93+900”
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-12/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:do
30-09-2012
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:16 000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 65,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki ( wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
w sprawach merytorycznych:
- Grzegorz Kaliszewski - telefon (68) 325 53 13 wew. 245 - Wydział Realizacji Inwestycji
- Ewa Pałuszyńska-Kiełek - telefon (68) 325 53 13 wew. 254, 248 - Wydział Realizacji Inwestycji
w sprawach proceduralnych:
Małgorzata Głąbowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4, parter
w terminie do 18-06-2012 r., do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”) informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej następującego Wykonawcy: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. ul. Sobieskiego 14 66-200 Świebodzin z ceną brutto 1.620.183,75 złotych (słownie złotych: jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt trzy zł. 75/100). Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt. 14.1. Tomu I SIWZ (IDW) – cena. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów 100,00, łączna punktacja 100,00 punktów obliczonych zgodnie ze wzorem opisanym w pkt. 14.2 Tomu I SIWZ (IDW).
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 14
66-200 Świebodzin
Cena: Cena brutto 1.620.183,75 złotych
Data udzielenia zamówienia: 13/07/2012
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: Cena brutto 1.620.183,75 złotych
Oferta z najwyższa ceną: Cena brutto 1.849.060,92 złotych
drukuj