Liczba gości: 1328
Data wszczęcia postępowania: 2012-06-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400, fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: REMONT DWÓCH MOSTÓW W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22:
Most nr 1M w km 260+336 przez rz. Suska Struga w m. MŁYNKI;
Most nr 2M w km 276+367,4 przez rz. Struga Czerska w m. CZERSK
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje remont mostu nr 1M w km 260+336 przez rz. Suska Struga w m. MŁYNKI oraz mostu nr 2M w km 276+367,4 przez rz. Struga Czerska w m. CZERSK wraz z obustronną przebudową krótkich dojazdów. W ramach remontu na mostach wykonane będą między innymi:
• Dodatkowa płyta żelbetowa współpracująca z istniejącą,
• Izolacje i warstwy nawierzchniowe,
• Nowe elementy wyposażenia pomostu (krawężniki, bariery, balustrady, dylatacje),
• Remont podpór,
• Powłoki ochronne i izolacyjne,
• Remont umocnień linii brzegowej cieków w sąsiedztwie mostów.
W obu przypadkach remont prowadzony będzie metodą połówkową przy wprowadzeniu wahadłowego ruchu dla pojazdów.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/28/Z-4/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 90 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wymagany termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót. Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu operatu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w wersji numerycznej najpóźniej 7 dni przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 212,50 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Jarosław Szewel – Starszy Specjalista w Wydziale Mostów.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 18/06/2012
Godzina: 12:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Cena: Cena netto: 607 922,39 zł
Podatek VAT 23%: 139 822,15 zł
Cena brutto: 747 744,54 zł
Data udzielenia zamówienia: 06/07/2012
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 607 922,39 zł
Podatek VAT 23%: 139 822,15 zł
Cena brutto: 747 744,54 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 1 045 969,40 zł
Podatek VAT 23%: 240 572,96 zł
Cena brutto: 1 286 542,36 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj