Liczba gości: 930
Data wszczęcia postępowania: 2012-06-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „DOSTAWA CHLORKU WAPNIA DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA O/GDAŃSK”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedzib poszczególnych Obwodów Drogowych 120 Mg chlorku wapnia stosowanego do posypywania nawierzchni drogowych wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:
1)Rejon w Gdańsku Obwód Drogowy w Matarni – 96 Mg;
2)Rejon w Tczewie Obwód Drogowy w Tczewie - 24 Mg.
Numer przetargu: Numer sprawy: GDDKiA-O/Gd-ZP/32/Z-12/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od daty podpisania umowy do dnia 31.07.2012 r.
Wadium: 1000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena -100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70.
Opłata 30,89 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku
ul. Budowlanych 70.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – mgr inż. Bazyli Kulik –Kierownik Służby Liniowej w Matarni.
b)w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, sekretariat.
19/06/2012 Godzina: 14:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ANEVA
ul. Marcinkowskiego 121
88-100 Inowrocław
Cena: cena ofertowa netto 105 600,00 zł
podatek 23% 24 288,00 zł
cena ofertowa brutto 129 888,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 27/06/2012
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa netto 105 600,00 zł
podatek 23% 24 288,00 zł
cena ofertowa brutto 129 888,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa netto 135 600,00 zł
podatek 23% 31 188,00 zł
cena ofertowa brutto 166 788,00 zł
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj