Liczba gości: 2040
Data wszczęcia postępowania: 2012-06-12
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI NA DRODZE KRAJOWEJ NR 92 Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI: DK 92 - OD KM 22+342 DO KM 25+500 BOCZÓW; DK 92 - OD KM 56+000 DO KM 58+000 MOSTKI; DK 92 - OD KM 86+700 DO KM 88+000 LUTOL SUCHY ST. PKP
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI NA DRODZE KRAJOWEJ NR 92 w podziale na następujące części: Część nr 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Boczów w ciągu drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 22+342 do km 25+500 wraz z remontem nawierzchni. Część nr 2: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Mostki w ciągu drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 56+000 do km 58+000 w zakresie uspokojenia ruchu i remontu nawierzchni. Część nr 3: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Lutol Suchy st. PKP w ciągu drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 86+700 do km 88+000. Parametry techniczne drogi: - klasa GP; - przekrój jednojezdniowy, dwupasmowy; - szerokość jezdni - od 8,0 do 11,0 m; - szerokość pasa ruchu - 3,5-4,0 m; - nawierzchnia - bitumiczna; - pobocza gruntowe - szerokość min. 1,0 m; - kategoria ruchu - KR6, - obciążenie - 115 kN/oś.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-14/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpiło zgłoszenie zakończenia robót potwierdzonego przez nadzór) w terminie: 31-10-2012 r.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 332 000,00 złodpowiednio dla: a. Części nr 1: 195 000,00 PLN (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), b. Części nr 2: 74 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery tysiące), c. Części nr 3: 63 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41113012220030203604200005; b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 1787,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Grzegorz Kaliszewski – telefon (68) 325 53 13 wew. 245 – Wydział Realizacji Inwestycji;
b) w sprawach proceduralnych
Agnieszka Kuświk – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 28 CZERWCA 2012 r. do godz. 9:30.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: I. W zakresie części nr 1: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W M. BOCZÓW W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKU OD KM 22+342 DO KM 25+500 WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI dokonano wyboru oferty Wykonawcy: STRABAG SP. Z O. O.; ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków. Cena oferty: 7 653 169,81 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy na daną część zamówienia, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną na daną część. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną. II. W zakresie części nr 2: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W M. MOSTKI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKU OD KM 56+000 DO KM 58+000 W ZAKRESIE USPOKOJENIA RUCHU I REMONTU NAWIERZCHNI dokonano wyboru oferty Wykonawcy: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.; ul. Sobieskiego 14; 66-200 Świebodzin. Cena oferty: 2 960 102,08 zł. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną. III. W zakresie części nr 3: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W M. LUTOL SUCHY ST. PKP W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKU OD KM 86+700 DO KM 88+000 dokonano wyboru oferty Wykonawcy: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.; ul. Sobieskiego 14; 66-200 Świebodzin. Cena oferty: 2 312 887,67 zł. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: W zakresie części nr 1: STRABAG SP. Z O. O.; ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków. Cena oferty: 7 653 169,81 zł.
W zakresie części nr 2: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.; ul. Sobieskiego 14; 66-200 Świebodzin. Cena oferty: 2 960 102,08 zł.
W zakresie części nr 3: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.; ul. Sobieskiego 14; 66-200 Świebodzin. Cena oferty: 2 312 887,67 zł.
Cena: W zakresie części nr 1: netto: 6 222 089,28 zł; brutto: 7 653 169,81 zł.
W zakresie części nr 2: netto: 2 406 587,06 zł; brutto: 2 960 102,08 zł.
W zakresie części nr 3: netto: 1 880 396,48 zł; brutto: 2 312 887,67 zł.
Data udzielenia zamówienia: W zakresie części nr 1: 24-07-2012 r.
W zakresie części nr 2: 25-07-2012 r.
W zakresie części nr 3: 25-07-2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: W zakresie części nr 1: 7
W zakresie części nr 2: 8
W zakresie części nr 3: 8
Oferta z najniższą ceną: W zakresie części nr 1: STRABAG SP. Z O. O.; ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków. Cena oferty: 7 653 169,81 zł.
W zakresie części nr 2: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.; ul. Sobieskiego 14; 66-200 Świebodzin. Cena oferty: 2 960 102,08 zł.
W zakresie części nr 3: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.; ul. Sobieskiego 14; 66-200 Świebodzin. Cena oferty: 2 312 887,67 zł.
Oferta z najwyższa ceną: W zakresie części nr 1: „MALDROBUD” Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz Spółka Jawna, ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz, Cena oferty: 9 333 115,98 zł.
W zakresie części nr 2: Berger Bau Polska Sp. z o. o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław. Cena oferty: 3 605 687,19 zł.
W zakresie części nr 3: MALDROBUD” Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz Spółka Jawna, ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz, Cena oferty: 3 121 170,18.
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj