Liczba gości: 1182
Data wszczęcia postępowania: 2012-06-14
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon (48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: WSPARCIE MERYTORYCZNE WYDZIAŁU TECHNOLOGII – LABORATORIUM DROGOWE GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W ZAKRESIE BADAŃ LABORATOTYJNYCH REALIZOWANYCH INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POIiŚ
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WSPARCIE MERYTORYCZNE WYDZIAŁU TECHNOLOGII - LABORATORIUM DROGOWE GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W ZAKRESIE BADAŃ LABORATOTYJNYCH REALIZOWANYCH INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POIiŚ w podziale na części: CZĘŚĆ NR 1: Wsparcie w Zespole ds. Kruszyw, Gruntów i Geotechniki w Laboratorium Niestacjonarnym w Skokach - ilość osób: 1; CZĘŚĆ NR 2: Wsparcie w Zespole ds. Betonu i Materiałów Wiążących w Laboratorium Niestacjonarnym w Skokach - ilość osób: 1; CZĘŚĆ NR 3: Wsparcie w Zespole ds. Asfaltów i Nawierzchni Asfaltowych w Laboratorium Niestacjonarnym w Skokach - ilość osób: 1; CZĘŚĆ NR 4: Wsparcie w Zespole ds. Diagnostyki Nawierzchni w Laboratorium Niestacjonarnym w Skokach - ilość osób: 1. w okresach: - od dnia podpisania umowy do 14-12-2012 r., - od 16-03-2013 r. do 14-12-2013 r., - od 16-03-2014 r. do 14-05-2014r. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość części tego zamówienia. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-18/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: sukcesywnie w okresach: - od dnia podpisania umowy do 14-12-2012 r., - od 16-03-2013 r. do 14-12-2013 r., - od 16-03-2014 r. do 14-05-2014 r. Data podpisania umowy jest uzależniona od trwania procedury przetargowej. Planowana data podpisania umowy 13-07-2012 r.
Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 23,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Andrzej Ladaczyński – telefon (68) 321 46 65 – Naczelnik Wydziału Technologii Laboratorium Drogowego.
b) w sprawach proceduralnych:
- Agnieszka Kuświk – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 25 CZERWCA 2012 r. do godz. 9:30.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: CZĘŚĆ NR 1:
Uzasadnienie faktyczne:
Jedyna oferta złożona w postępowaniu (prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego) na część nr 1 podlega odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…).
CZĘŚĆ NR 2:
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu (prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego) na część nr 2 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W postępowaniu została złożona jedna oferta na część nr 2.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…).
CZĘŚĆ NR 3:
W postępowaniu (prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego) na część nr 3 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W postępowaniu zostały złożone dwie oferty na część nr 3.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)
CZĘŚĆ NR 4:
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu (prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego) na część nr 4 nie złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…).
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: nie udzielono zamówienia
Data udzielenia zamówienia: nie udzielono zamówienia
Liczba otrzymanych ofert: CZĘŚĆ NR 1: 1
CZĘŚĆ NR 2: 1
CZĘŚĆ NR 3: 2
CZĘŚĆ NR 4: 0
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj