Liczba gości: 1288
Data wszczęcia postępowania: 2012-06-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK
Przedmiot zamówienia: „Remont i przebudowa obiektów budowlanych położonych na działce nr 1142/15 w Kobylnicy wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, budową instalacji cieplnej, dróg oraz obiektów małej architektury”- ETAP I.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje remont i przebudowę obiektów budowlanych położonych na działce nr 1142/15 w Kobylnicy wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, budową instalacji cieplnej, dróg oraz obiektów małej architektury.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/34/Z-14/2012
Termin realizacji: 100 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty przekazania terenu budowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych dziesięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
- cena oferty „C” – 100% (100% = 100 pkt)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA O/Gd Rejon w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 28.
Opłata (o ile dotyczy) 345,00 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Słupsku ul. Sportowa 28.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie Zamawiającego, GDDKiA O/Gd ul. Subisława 5 lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004. SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Alfred Szypen – Starszy Inspektor ds. utrzymania dróg w Rejonie w Słupsku.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Jolanta Skubisz-Krupa – Z-ca Kierownika Rejonu w Słupsku.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Słupsku, ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk, w sekretariacie,
w terminie do dnia 06.07.2011 r. do godziny 10.00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji INSTALEX J. Wiśniewski, M. Zieliński Sp. j., 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 3e
Cena: cena netto: 911 121,63 PLN
podatek VAT 23%: 209 557,97 PLN
cena brutto: 1 120 679,60 PLN
Data udzielenia zamówienia: 02.08.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 911 121,63 PLN
podatek VAT 23%: 209 557,97 PLN
cena brutto: 1 120 679,60 PLN
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 1 011 512,12 PLN
podatek VAT 23%: 232 647,79 PLN
cena brutto: 1 244 159,91 PLN
drukuj