Liczba gości: 1081
Data wszczęcia postępowania: 2012-06-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400, fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! ROZBIÓRKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAŁCE NR 21/3, OBRĘB 134 PRZY ULICY PRZYBRZEŻNEJ 46 W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeń na działce nr 21/3, obręb 134 przy ulicy Przybrzeżnej 46 w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów.
W zakres robót wchodzą:
1) Prace:
- rozbiórki budynków mieszkalnych jednorodzinnych i gospodarczych,
- rozbiórki budowli,
- rozbiórki obiektów sieciowych kanalizacyjnych wraz z odłączeniem przyłączy,
- rozbiórki ogrodzeń,
- rozbiórki nawierzchni utwardzonych,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót;
2) Działania w zakresie utylizacji i unieszkodliwienia wytworzonych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/30/R-1/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 30 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wymagany termin przedłożenia Zamawiającemu dokumentów odbiorowych (w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji numerycznej) najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
Wymagany termin przedłożenia sprawozdawczości i rozliczenia rozbiórki – najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7 000 zł (słownie złotych siedem tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata (o ile dotyczy) 66,30 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Aleksander Mania - Kierownik Projektu.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 12/07/2012
Godzina: 12:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), unieważnia postępowanie ze względu na fakt, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zmuszony jest do unieważnienia przedmiotowego postępowania, ze względu na fakt, że do dokumentacji przetargowej nie został dołączony przedmiar robót - jako materiał pomocniczy, służący do oszacowania ilości poszczególnych robót, których zakres został wskazany przez Zamawiającego w pkt 2 Rozdziału 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ). Zgodnie z treścią pkt 10 Rozdziału 1 SIWZ, Zamawiający załączył do SIWZ Formularz cenowy (FORMULARZ 2.1), w oparciu o który Wykonawcy mieli dokonać wyliczenia ceny oferty. W w/w Formularzu, Zamawiający określił ilości poszczególnych elementów przedmiotowego zamówienia jako ryczałt. Ponadto, Zamawiający zawarł dodatkową informację, iż podstawą obliczenia ceny oferty jest DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z Szczegółową Specyfikacją Techniczną Robót w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Zamawiający dokonując badania i oceny siedmiu złożonych ofert, zauważył bardzo duże zróżnicowanie zaoferowanych cen ryczałtowych za wykonanie przedmiotu zamówienia. Po dokonaniu analiz zaoferowanych cen okazało się, że cena brutto najniższej ceny stanowi zaledwie około 10 % wartości oszacowanej przez Zamawiającego, a najwyższej ceny jedynie 65% wartości niezbędnej do wykonania przedmiotowego zamówienia. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający poddał w wątpliwość sposób kalkulacji ilości poszczególnych robót za zaoferowane przez Wykonawców ceny ryczałtowe, tylko na podstawie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Robót oraz zakresu wskazanego w Rozdziale 4 SIWZ. Zamawiający po szczegółowej analizie cen ryczałtowych zaoferowanych przez Wykonawców, które stanowią średnio ok. 34 % wartości oszacowanej przez Zamawiającego, jak również na podstawie średnich cen robót uzyskanych z wydawnictwa SEKOCENBUD, stoi na stanowisku, iż Wykonawcy uwzględnili odmienne od zamierzeń Zamawiającego ilości poszczególnych elementów przedmiotowego zamówienia. Z tego powodu zaoferowane przez Wykonawców ceny nie są wyliczone prawidłowo i w związku z tym Zamawiający nie mógł dokonać porównania tych cen.
Konsekwentnie do powyższego, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
W zaistniałym stanie faktycznym zachodzą łącznie wszystkie przesłanki określone w art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
Modyfikacja treści SIWZ: Zw względu na zmianę treści SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany termin składania ofert.
Data: 16/07/2012
Godzina: 12:00
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:05.
Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj