Liczba gości: 1263
Data wszczęcia postępowania: 2012-06-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Wymiana uszkodzonych dylatacji obiektów mostowych na drodze krajowej nr 6 na odc. Obwodnicy Trójmiasta oraz w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 322+796 w m. Starogard Gdański i w km 287+398 w m. Czarna Woda
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą
„Wymiana uszkodzonych dylatacji obiektów mostowych na drodze krajowej nr 6 na odc. Obwodnicy Trójmiasta oraz w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 322+796 w m. Starogard Gdański i w km 287+398 w m. Czarna Woda”
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/33/Z-4/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 75 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wymagany termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót. Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu operatu powykonawczego najpóźniej 7 dni przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wadium: 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy zł)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 161,70 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Jarosław Szewel – Starszy Specjalista w Wydziale Mostów.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 12/07/2012 do godziny 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający informuje , że przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 16.07.2012 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Cena: Cena netto: 1 135 889,42 zł
Podatek VAT 23%: 261 254,57 zł
Cena brutto: 1 397 143,99 zł
Data udzielenia zamówienia: 07/08/2012
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 1 135 889,42 zł
Podatek VAT 23%: 261 254,57 zł
Cena brutto: 1 397 143,99 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 1 135 889,42 zł
Podatek VAT 23%: 261 254,57 zł
Cena brutto: 1 397 143,99 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj