Liczba gości: 2049
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6
NA ODCINKACH W KM 346+290÷346+838 ORAZ W KM 347+075÷347+515
W M. JUSZKOWO, GM. PRUSZCZ GDAŃSKI”
Opis przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem obejmują:
a) rozbiórkę stalowych barier ochronnych – 565,00 m;
b) ułożenie geowłókniny filtracyjnej – 1 014,00 m2;
c) ustawienie barier ochronnych stalowych – 1 080,00 m;
d) wykonanie ekranów akustycznych – 5019,90 m2;
e) wykonanie pali wierconych żelbetowych o średnicy 500 mm – 1 465,00 mb;
f) wykonanie izolacji oczepów – 480,00 m2;
g) malowanie elementów betonowych farbami fotokatalitycznymi – 3 krotnie – 1 171,40 m2.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd – ZP/36/Z-12/2012
Termin realizacji: 90 dni kalendarzowych licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Wadium: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100 % - Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Cena 279,12 zł
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – inż. Dawid Szczepański – p.o. Z-cy Kierownika Rejonu.
b) w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
16/08/2012 godz. 14:00
sekretariat
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SKANSKA S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa
Cena: cena umowna netto: 3 617 541,50 zł,
podatek VAT 23 %: 832 034,55 zł,
cena umowna brutto 4 449 576,05 zł.
Data udzielenia zamówienia: 11/09/2012
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 3 617 541,50 zł,
podatek VAT 23 %: 832 034,55 zł,
cena umowna brutto 4 449 576,05 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 6 774 433,25 zł,
podatek VAT 23 %: 1 558 119,65 zł,
cena umowna brutto 8 332 552,90 zł.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj