Liczba gości: 1595
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400, fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH
NR DW 101, DW 105, DW 108
W RAMACH BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ
KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI,
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 3 odcinków dróg wewnętrznych o łącznej długości ok. 850 m. Drogi zlokalizowane są w okolicy m. Lipianki na prawym brzegu Wisły, około 1,5 km na północ od przeprawy promowej w Korzeniewie. Funkcją projektowanych dróg jest zapewnienie dojazdu do działek oraz w przypadku drogi wewnętrznej Nr 101 utworzenie ciągu komunikacyjnego (dla ruchu rolniczego i lokalnego) poprzez połączenie istniejących dróg gruntowych. Końce dróg stanowiących dojazd do działek znajdują się w liniach rozgraniczających w/w inwestycji budowy drogi krajowej Nr 90. Linie te stanowią jednocześnie granicę działek po podziale w związku z budową tej drogi.
Dwie z projektowanych dróg wewnętrznych przecinają Kanał Korzeniewski będący jednym z 4 głównych kanałów melioracyjnych Żuław Kwidzyńskich na obszarze pomiędzy rzekami Wisła i Liwa. Na tym kanale i w ciągu innych przecinanych rowów melioracyjnych projektowane są pod projektowanymi drogami przepusty skrzynkowe o przekroju 3 x 2 m (szer. x wys.) z półkami przełazowymi dla zwierząt i płotkami naprowadzającymi dla małych zwierząt. Dla projektowanych dróg przewidywana jest nawierzchnia bitumiczna i gruntowa, w zależności od charakteru drogi. Nie przewiduje się etapowania budowy dróg. Roboty objęte dokumentacją będą wykonywane na terenie budowy zajmowanym przez Wykonawcę „Budowy mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej Nr 90”, stanowić będą jednak odrębne zadanie.
Obszar budowy cechuje wysoki poziom wód gruntowych. Wody opadowe z projektowanych dróg odprowadzane są powierzchniowo przechyłką na jezdni i poboczu na przyległy teren w liniach rozgraniczających inwestycji. Dla odcinka drogi wewnętrznej Nr 101 przebiegającego równolegle do budowanej drogi krajowej Nr 90 projektowana jest makroniwelacja terenu pomiędzy obu drogami ze spadkiem w stronę rowu drogowego DK 90.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/35/Z-4/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 2 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty przekazania terenu budowy.
Wymagany termin przedłożenia sprawozdawczości i rozliczenia finansowego budowy – najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.
Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów odbiorowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w wersji numerycznej) – najpóźniej 7 dni przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 80 000 zł (słownie złotych osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 299,20 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Renata Sykut – Kierownik Projektu w Wydziale Realizacji Inwestycji.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 18.07.2012 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 23.07.2012 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A.
Ul. Pomorska 26A
83-200 Starogard Gdański
Cena: cena umowna netto: 3 339 303,60 zł,
podatek VAT 23 %: 768 040,52 zł,
cena umowna brutto 4 107 347,12 zł.
Data udzielenia zamówienia: 21.08.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Cena netto 2 426 337,77 zł
Podatek 23% VAT 558 057,69 zł
Cena brutto 2 984 395,46 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 3 396 580,07 zł
Podatek 23% VAT 781 213,42 zł
Cena brutto 4 177 793,49 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj