Liczba gości: 3254
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-09
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W LATACH 2012-2016 NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKIA O/ZIELONA GÓRA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W LATACH 2012-2016 NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKIA O/ZIELONA GÓRA” w podziale na następujące części:
Część nr 1: Rejon Gorzów Wielkopolski. Część nr 1 obejmuje teren Rejonu Gorzów Wlkp. – drogi o łącznej długości 162,395 km.
Część nr 2: Rejon Nowa Sól. Część nr 2 obejmuje teren Rejonu Nowa Sól – drogi o łącznej długości 143,683 km.
Część nr 3: Rejon Słubice. Część nr 3 obejmuje teren Rejonu Słubice – drogi o łącznej długości 181,000 km.
Część nr 4: Rejon Świebodzin. Część nr 4 obejmuje teren Rejonu Świebodzin – drogi o łącznej długości 140,593 km.
Część nr 5: Rejon Żary. Część nr 5 obejmuje teren Rejonu Żary – drogi o łącznej długości 236,871 km.
Przedmiot zamówienia dotyczy zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania dróg i obejmuje: zapobieganie występowaniu śliskości zimowej, likwidację śliskości zimowej i odśnieżanie nawierzchni jezdni, pobocza utwardzonego, chodników, ścieżek rowerowych, wywóz śniegu, uprzątnięcie piasku po sezonie zimowym.
Wynagrodzenie będzie przysługiwało za rzeczywiście wykonane prace, wykonanie prac potwierdzane będzie w dobowych raportach pracy poszczególnych pojazdów.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-13/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: sukcesywnie od 15-10-2012 r. do 15-06-2016 r.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 780 000,00 PLN, odpowiednio dla:
a. Części nr 1: 215 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście piętnaście tysięcy),
b. Części nr 2: 135 000,00 PLN (słownie złotych: sto trzydzieści pięć tysięcy),
c. Części nr 3: 155 000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy),
d. Części nr 4: 150 000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy),
e. Części nr 5: 125 000,00 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia pięć tysięcy).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl lub odpłatnie. Cena 94,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w dniu 02-07-2012 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Wojciech Gmiąt – Rejon Świebodzin – telefon (68) 382-42-61,
Mirosław Blachura – Rejon Słubice – telefon (95) 759-25-50,
Henryka Nawrot, Renata Płaczek – Rejon Gorzów Wlkp.- telefon (95) 722-84-46,
Elżbieta Kopel – Rejon Nowa Sól - telefon (68) 387-24-66,
Zbigniew Szumański – Rejon Żary - telefon (68) 363-48-96
b) w sprawach proceduralnych:
Agnieszka Kuświk – Tel. (68) 325 53 13 wew. 255 –Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 2, w terminie do 14/08/2012 r., do godziny 9:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców: Część nr 1: Dokonano wyboru oferty firmy: Konsorcjum: Lider - BADER-DROG Sp. z o. o. Spółka Komandytowa Dalachów 354, 46-325 Rudniki Partner - „BADERA” Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dalachów 354, 46-325 Rudniki Cena oferty: 7 874 684,78 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złote 78/100 Część nr 2: Dokonano wyboru oferty firmy: Konsorcjum: Lider - „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” S. A. 56-400 Oleśnica, Cieśle 44 Partner - „POL-DRÓG PIŁA” sp. z o.o. ul. Wawelska 106, 64-920 Piła Cena oferty: 7 116 190,20 zł (słownie: siedem milionów sto szesnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 20/100) Część nr 3: Dokonano wyboru oferty firmy: Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz ul. Przemysłowa 62 68-300 Lubsko Cena oferty: 8 006 873,86 zł (słownie: osiem milionów sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 86/100). Część nr 4: Dokonano wyboru oferty firmy: Usługi Transportowe Roboty Budowlane i Drogowe Tadeusz Filipowicz ul. Leśna 4 66-218 Lubrza Cena oferty: 6 737 624,93 złotych (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 93/100). Część nr 5: Dokonano wyboru oferty firmy: Konsorcjum firm w składzie: Lider- Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz ul. Przemysłowa 62, 68-300 Lubsko Partner- Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „CURSUS” Paweł Karpowicz ul. Przemysłowa 62, 68-300 Lubsko Cena oferty: 6 423 529,07 złotych (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 07/100). Uzasadnienie wyboru: Oferty najkorzystniejsze wybrane zostały na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrane oferty są ofertami z najniższymi cenami spośród ofert nieodrzuconych. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załącznikach.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1:
Konsorcjum: Lider - BADER-DROG Sp. z o. o.
Spółka Komandytowa,
Dalachów 354, 46-325 Rudniki
Partner - „BADERA” Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa,
Dalachów 354, 46-325 Rudniki.
Część nr 2:
Konsorcjum:
Lider - „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” S. A.,
56-400 Oleśnica, Cieśle 44;
Partner - „POL-DRÓG PIŁA” Sp. z o.o.,
ul. Wawelska 106, 64-920 Piła.
Część nr 3:
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz,
ul. Przemysłowa 62,
68-300 Lubsko.
Część nr 4:
Usługi Transportowe Roboty Budowlane i Drogowe Tadeusz Filipowicz,
ul. Leśna 4,
66-218 Lubrza.
Część nr 5:
Konsorcjum :
Lider- Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz,
ul. Przemysłowa 62, 68-300 Lubsko;
Partner- Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „CURSUS” Paweł Karpowicz,
ul. Przemysłowa 62, 68-300 Lubsko.
Cena: CZĘŚĆ NR 1 - Cena oferty: 7 874 684,78 zł
CZĘŚĆ NR 2 - Cena oferty: 7 116 190,20 zł
CZĘŚĆ NR 3 - Cena oferty: 8 006 873,86 zł
CZĘŚĆ NR 4 - Cena oferty: 6 737 624,93 zł
CZĘŚĆ NR 5 - Cena oferty: 6 423 529,07 zł
Data udzielenia zamówienia: CZĘŚĆ NR 1 - 11.10.2012
CZĘŚĆ NR 2 - 17.10.2012
CZĘŚĆ NR 3 - 16.10.2012
CZĘŚĆ NR 4 - 08.10.2012
CZĘŚĆ NR 5 - 08.10.2012
Liczba otrzymanych ofert: CZĘŚĆ NR 1 - 3
CZĘŚĆ NR 2 - 2
CZĘŚĆ NR 3 - 2
CZĘŚĆ NR 4 - 3
CZĘŚĆ NR 5 - 2
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1:
Konsorcjum: Lider - BADER-DROG Sp. z o. o. Spółka Komandytowa,
Dalachów 354, 46-325 Rudniki;
Partner - „BADERA” Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa,
Dalachów 354, 46-325 Rudniki.
Cena oferty: 7 874 684,78 zł.
Część nr 2:
Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Józef Łucki,
ul. Wierzyńskiego 20, 67-100 Nowa Sól.
Cena oferty: 6 777 693,36 zł.
Część nr 3:
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz,
ul. Przemysłowa 62,
68-300 Lubsko.
Cena oferty: 8 006 873,86 zł.
Część nr 4:
Usługi Transportowe Roboty Budowlane i Drogowe Tadeusz Filipowicz,
ul. Leśna 4,
66-218 Lubrza.
Cena oferty: 6 423 529,07 zł.
Część nr 5:
Konsorcjum:
Lider- Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz,
ul. Przemysłowa 62, 68-300 Lubsko;
Partner- Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „CURSUS” Paweł Karpowicz,
ul. Przemysłowa 62, 68-300 Lubsko.
Cena oferty: 6 423 529,07 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1:
„MALDROBUD” Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz Spółka Jawna,
ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz.
Cena oferty: 15 228 482,33 zł.
Część nr 2:
Lider - „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” S. A.,
56-400 Oleśnica, Cieśle 44;
Partner - „POL-DRÓG PIŁA” Sp. z o.o.,
ul. Wawelska 106, 64-920 Piła.
Cena oferty: 8 006 873,86 zł.
Część nr 3:
Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o. o.,
Ługów 18, 66-200 Świebodzin.
Cena oferty: 8 064 000,46 zł.
Część nr 4:
Konsorcjum:
Lider- FBSerwis S.A.,
01-040 Warszawa,ul. Stawki 40;
Partner- Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD SA 54-215 Wrocław, ul. Bystrzycka 24.
Cena oferty: 7 966 340,91 zł.
Część nr 5:
Lider - „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” S. A.,
56-400 Oleśnica, Cieśle 44;
Partner - „POL-DRÓG PIŁA” Sp. z o.o.,
ul. Wawelska 106, 64-920 Piła.
Cena oferty: 8 073 025,92 zł.
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj