Liczba gości: 1225
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-03
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA NA SKRZYŻOWANIU DRÓG KRAJOWYCH NR 27 I 32 W ZIELONEJ GÓRZE
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na rozdzieleniu istniejącego oświetlenia Ronda Powstańców Śląskich (skrzyżowanie dróg krajowych nr 27 i 32 oraz drogi powiatowej nr F4423, miejsce styku terenu Gminy Świdnica, Gminy Zielona Góra oraz Miasta Zielona Góra), zasilanego obecnie z jednej szafki oświetleniowej OD 1201 ustawionej obok istniejącego złącza ZKP-2, na poszczególne gminy: - Gmina Świdnica (słupy oświetleniowe szt. 27), - Miasto Zielona Góra (słupy oświetleniowe szt. 24), - Gmina Zielona Góra (słupy oświetleniowe szt. 2) oraz wymianę masztów wraz z oprawa oświetleniową - 3 szt., naprawę masztów (wypionowanie i poprawienie mocowania) - 5 szt. - Rondo Piastów Śląskich Zielona Góra. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-17/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 3 m-cy od dnia zawarcia umowy
Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 147,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Anna Krzysztofik – telefon (68) 387 24 66 – kierownik Rejonu Nowa Sól
b) w sprawach proceduralnych:
Agnieszka Kuświk – Tel. (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 19 LIPCA 2012 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: VOLTA Maciej Ćwiliński, ul. Jesionowa 3, 65-960 Zielona Góra. Cena oferty: 75 985,71 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VOLTA Maciej Ćwiliński, ul. Jesionowa 3, 65-960 Zielona Góra
Cena: Cena netto: 61777,00 zł
Cena brutto: 75 985,71 zł
Data udzielenia zamówienia: 28-08-2012
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: VOLTA Maciej Ćwiliński, ul. Jesionowa 3, 65-960 Zielona Góra
Cena brutto: 75 985,71 zł
Oferta z najwyższa ceną: „INSTEL” Spółka z o. o., ul. Trasa Północna 19, 65-119 Zielona Góra
Cena brutto: 103 474,24 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj