Liczba gości: 1353
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-05
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Rejon w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 1a, 77-300 Człuchów
Przedmiot zamówienia: PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22
W M. CZERSK W KM 280+110
Opis przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem obejmują:
• wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych,
• tymczasowe przełożenie rowu oraz przecisk rurą stalową o śr. 40 cm celem przepuszczenia płynących wód w trakcie realizacji inwestycji oraz roboty towarzyszące,
• wykonanie fundamentu pod przepust z mieszanki żwirowo-piaskowej,
• wykonanie fundamentu betonowego na wlocie przepustu,
• montaż przepustu z rury z tworzywa sztucznego GRP o średnicy 80 cm wraz z pracami towarzyszącymi oraz umocnieniem ścian wykopu,
• wykonanie zasypki wokół konstrukcji przepustu,
• umocnienie skarp nasypu oraz dna i skarp rowów w rejonie wlotu rury przepustu kostką kamienną,
• remont komory żelbetowej na wylocie przepustu (uzupełnienie ubytków zaprawami PCC oraz wykonanie izolacji bitumicznej na części odziemnej)
• ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej nad przepustem,
• niwelacja i oczyszczenie rowów,
• przestawienie ogrodzenia na fundamencie betonowym,
• odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego w osi i na krawędziach jezdni.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/37/Z-11/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Człuchowie, 77-300 Człuchów, ul. Wojska Polskiego 1a.
Opłata (o ile dotyczy) 64,96 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Człuchowie przy ul. Wojska Polskiego 1a. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Zenon Ciszewski – Kierownik Rejonu w Człuchowie.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Elwira Deruba – St. Specjalista ds. Utrzymania Mostów.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
Rejon w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 1a, 77-300 Człuchów, sekretariat.
Do dnia 20/07/2012 r. do godz. 12:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „ALKOR” Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 12-16
81-759 Sopot
Cena: cena umowna netto: 157 176,70 zł
podatek VAT 23%: 36 150,64 zł
cena umowna brutto: 193 327,34 zł
Data udzielenia zamówienia: 10/08/2012
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 157 176,70 zł
podatek VAT 23%: 36 150,64 zł
cena umowna brutto: 193 327,34 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 163 367,11 zł
podatek VAT 23%: 37 574,44 zł
cena umowna brutto: 200 941,55 zł
rejon_czluchow@gddkia.gov.pl drukuj