Liczba gości: 1540
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „Remont drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 12+700 do km 14+600 o dł. 1,9 km”
Opis przedmiotu zamówienia: „Remont drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 12+700 do km 14+600 o dł. 1,9 km”
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-19/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:do
30-09-2012
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 80,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki ( wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
w sprawach merytorycznych:
- Grzegorz Kaliszewski - telefon (68) 325 53 13 wew. 245 - Wydział Realizacji Inwestycji
- Karolina Ciesielka - telefon (68) 325 53 13 wew. 253 - Wydział Realizacji Inwestycji
w sprawach proceduralnych:
Małgorzata Głąbowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4, parter
w terminie do 23-07-2012 r., do godziny 10:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej „ustawa PZP”) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 5 firmy: Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o. o. ul. Szosa Poznańska 17 66-600 Krosno Odrzańskie z ceną ofertową – 1.199.671,47 złotych (słownie złotych: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 47/100). Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt. 14.1. Tomu I SIWZ (IDW) – cena. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów 100,00, łączna punktacja 100,00 punktów obliczonych zgodnie ze wzorem opisanym w pkt. 14.2 Tomu I SIWZ (IDW).
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o. o.
ul. Szosa Poznańska 17
66-600 Krosno Odrzańskie
Cena: CENA BRUTTO: 1.199.671,47 złotych
Data udzielenia zamówienia: 17-08-2012
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: CENA BRUTTO: 1.199.671,47 złotych
Oferta z najwyższa ceną: CENA BRUTTO: 1.542.999,90 złotych
drukuj