Liczba gości: 2132
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT „DOSTAWA PRESELEKCYJNEGO SYSTEMU WAŻENIA POJAZDÓW W RUCHU ORAZ JEGO INSTALACJA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZWAŁY I W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ nr 22 - OBWODNICA CHOJNIC”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz instalację systemu do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu w następujących lokalizacjach:
1) w ciągu drogi krajowej (dalej dk) S7 w m. Przejazdowo w km ok. 12+205 (kierunek Warszawa) - prawa jezdnia o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku;
2) w ciągu dk S7 w m. Koszwały w km ok. 17+400 (kierunek Gdańsk) - lewa jezdnia
o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku
3) w ciągu dk nr 22 w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogowego „Nieżywięć” w km ok. 241+550 (dla kierunku do Człuchowa i do Tczewa jednocześnie) - droga dwukierunkowa – jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku;
realizowaną w ramach inwestycji pn: „Dostawa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu oraz jego instalacja”.
Zadaniem systemu jest selekcja pojazdów przeciążonych ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pojazdów ciężarowych, umożliwiająca właściwym służbom prowadzenie ważenia administracyjnego na terenie parkingów zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej:
 S7 Południowa Obwodowa Gdańska - Koszwały – ok. km 14+900 strona prawa;
 S7 Południowa Obwodowa Gdańska - Koszwały - ok. km 15+000 strona lewa;
 nr 22 na wysokości miejscowości Rychnowy – ok. km 237+000 strona prawa;
 nr 22d Obwodnica Chojnic – Nieżychowice – ok. km 4+200 strona prawa;
a także bieżąca i statystyczna ocena parametrów ruchu na dk S7 i nr 22.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę systemu
do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, w skład którego wchodzą m.in.:
• stacje do preselekcyjnego ważenie pojazdów w ruchu, dla jednego kierunku ruchu,
• strefa wideorejestracji dla jednego kierunku ruchu,
• wykonanie nawierzchni w technologii mieszanki mineralno-bitumicznej wg konstrukcji zaprojektowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej przez Zamawiającego, na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wyników badań próbek pobranych z odwiertów
w nawierzchni w zakresie grubości warstw konstrukcyjnych na odcinku minimum 50 m przed oraz 25 m za miejscem instalacji czujników na drodze krajowej nr 22 w km 241 + 450 do 241 + 650 na całej szerokości jezdni,
• bezprzewodowe łącze internetowe (GPRS/EDGE/UMTS/CDMA) umożliwiające przesyłanie danych w czasie rzeczywistym z punktu kontroli do serwera GDDKiA i możliwy dostęp do tych danych z punktów (komputerów) wskazanych przez Zamawiającego, jak również z przenośnych komputerów Inspekcji Transportu Drogowego w czasie rzeczywistym,
• zasilanie wszystkich elementów systemu.
W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami niezbędnych dla realizacji (budowy) systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd – ZP/39/Z-12/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 90 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Wadium: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Termin składania wniosków dotyczących dostępu do dokumentów
Data 20/08/2012 Godzina: 14:00
Dokumenty odpłatne 17,71 Waluta: PLN
Warunki i sposób płatności:
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Stanisław Nizicki – St. Specjalista ds. utrzymania dróg;
b) w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
20/08/2012 do godz. 14:00
sekretariat
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 21.08.2012 r. do godziny 14:00. Otwarcie ofert nastapi tego samego dnia o godzinie 14:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MARK ELEKTRONICS
Marek Kępiński
Chrosna 12
32-084 Morawica
Cena: cena umowna netto 2 039 167,00 zł,
podatek VAT 23 % 469 008,41 zł,
cena umowna brutto 2 508 175,41 zł,
Data udzielenia zamówienia: 11/09/2012
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto 2 039 167,00 zł,
podatek VAT 23 % 469 008,41 zł,
cena umowna brutto 2 508 175,41 zł,
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto 2 414 218,00 zł,
podatek VAT 23 % 555 270,14 zł,
cena umowna brutto 2 969 488,14 zł,
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj