Liczba gości: 1535
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-13
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA 32 SZT. ZESTAWÓW POMIAROWYCH, SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z PRECYZYJNEGO ODBIORNIKA GNSS, ANTENY GNSS, KONTROLERA Z AKCESORIAMI DO PRACY JAKO ROVER WRAZ Z PRZESZKOLENIEM W ZAKRESIE OBSŁUGI W/W URZĄDZEŃ.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: DOSTAWA 32 SZT. ZESTAWÓW POMIAROWYCH, SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z PRECYZYJNEGO ODBIORNIKA GNSS, ANTENY GNSS, KONTROLERA Z AKCESORIAMI DO PRACY JAKO ROVER WRAZ Z PRZESZKOLENIEM W ZAKRESIE OBSŁUGI W/W URZĄDZEŃ.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284D-4/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 30 dni od daty zawarcia umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN,
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl lub odpłatnie. Cena 23,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w Dz. U. UE dnia 09-07-2012 r.
Ogłoszenie zostało opublikowane w Dz. U. UE dnia 13-07-2012 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Piotr Stańczyk – telefon (68) 325 53 13 wew. 227 – Wydział Planowania
Michał Śmiałek – telefon (68) 321-46-65 - Z-ca Dyrektora ds. Technologii
Andrzej Ladaczyński – telefon (68) 321-46-65 - Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe w Raculi
b) w sprawach proceduralnych.
Małgorzata Głąbowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Wydział Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 4, w terminie do 21/08/2012 r., do godziny 9:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”) przekazuje Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: Dokonano wyboru oferty nr 1 Wykonawcy: Leica Geosystems sp. z o.o. Ul. Jutrzenki 118 02-230 Warszawa Cena oferty: 1.176.864,00 zł (słownie złotych: jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery 00/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Leica Geosystems sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa
Cena: Cena oferty: 1.176.864,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 09-10-2012
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Cena oferty (brutto) 1.176.864,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena oferty (brutto) 1.715.899,20 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj