Liczba gości: 1179
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego:
„BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK (A1) – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA)”
– naprawa łącznic L1, L2, L3 i L4 estakady WE-1 na węźle Lipce”
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje naprawa łącznic L1, L2, L3 i L4 estakady WE-1 na węźle Lipce w ramach zamówienia pn.: „Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego: „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK (A1) – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA)”. Łącznice są obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi na węźle „Lipce” zapewniającymi połączenie drogi trasy zasadniczej Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska z drogą krajową nr 91 i zostały zaprojektowane na klasę obciążenia „A” wg z PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe, Obciążenia” oraz pojazd STANAG 2021 klasy 150 wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
Ustroje nośne łącznic są ustrojami o konstrukcji sprężonej i schemacie statycznym płyty ciągłej o skomplikowanej geometrii w planie (łącznice L-1 i L-4 w kształcie litery S, łącznice L-2 i L-3 w kształcie litery C), a w związku z małymi promieniami łuków poziomych mogą być zakwalifikowane do konstrukcji prototypowych.
W trakcie realizacji w/w obiektów, po sprężeniu i uwolnieniu podparć tymczasowych, doszło do odbiegającego od założeń projektowych, niemożliwego wcześniej do przewidzenia, zachowania się konstrukcji w/w łącznic – na tym etapie od obciążenia ciężarem własnym – polegającego na:
- niekontrolowalnym skręceniu ustrojów nośnych,
- odciążeniu (reakcje ujemne) jednego z jednoczesnym przeciążeniem drugiego łożyska na podporach skrajnych,
- niekontrolowalnym przesunięcia końców ustrojów nośnych w planie w stosunku do teoretycznych osi podłużnych obiektów.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie środków zaradczych, które ustabilizują zachowanie się ustrojów nośnych i zapewnią bezpieczną pracę konstrukcji pod obciążeniem użytkowym w fazie użytkowania obiektów.
Zakres robót – wg. opracowań Projektanta Autorskiego Biura Projektów, w zależności od przypadku (łącznicy), będzie obejmował:
- przesunięcie w planie ustrojów nośnych wszystkich łącznic, do teoretycznego (pierwotnie projektowanego) położenia,
- wymianę lub/i przesunięcie w planie niektórych łożysk na podporach pośrednich i skrajnych,
- zamontowanie dodatkowych łożysk na określonych podporach pośrednich,
- wzmocnienie (poprzez przyklejenie płaskowników stalowych) zarysowanego przęsła łącznicy L-4,
- korektę niwelety jezdni na wszystkich łącznicach,
a zmiany będą nieistotnymi odstąpieniami od zatwierdzonego Projektu Budowlanego w świetle art. 36a ustawy Prawo Budowlane.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd - ZP/40/R-1/WR/2012
Termin realizacji: Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie do dnia 30.10.2012 roku.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bilfinger Berger Budownictwo S.A., Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa
Cena: CENA NETTO: 3 996 600,00 zł;
PODATEK VAT 23%: 919 218,00 zł;
CENA UMOWNA BRUTTO: 4 915 818,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 31.07.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: CENA NETTO: 3 996 600,00 zł;
PODATEK VAT 23%: 919 218,00 zł;
CENA UMOWNA BRUTTO: 4 915 818,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: CENA NETTO: 3 996 600,00 zł;
PODATEK VAT 23%: 919 218,00 zł;
CENA UMOWNA BRUTTO: 4 915 818,00 zł.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj