Liczba gości: 1149
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-18
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKU MOSTKI-WILKOWO OD KM 62+151,31 DO KM 62+268,69 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ZATOKI DO WAŻENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKU MOSTKI-WILKOWO OD KM 62+151,31 DO KM 62+268,69 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ZATOKI DO WAŻENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana - przebudowa dk nr 92 (dawniej dk nr 2) na odcinku Mostki - Wilkowo od km 61+151,31 do km 62+268,69 polegająca na budowie zatoki do ważenia pojazdów ciężarowych. Teren inwestycji - działka 241/10 - obręb 0020 Wilkowo, gmina Świebodzin - obszar wiejski. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-18/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenia zakończenia robót potwierdzony przez nadzór) w terminie 4 m-cy od dnia zawarcia umowy.
Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 48,04 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Wojciech Gmiąt – telefon (68) 382 42 61 – Rejon Świebodzin
b) w sprawach proceduralnych:
Agnieszka Kuświk – Tel. (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 03 SIERPNIA 2012 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz. Cena oferty: 410 630,70 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych siedemdziesiąt groszy). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu - jest ofertą z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BRUBET
Ryszard Winnicki
ul. Łąkowa 2
66-300 Międzyrzecz
Cena: cena netto: 333 846,10 zł
cena brutto: 410 630,70 zł
Data udzielenia zamówienia: 31.08.2012r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: BRUBET
Ryszard Winnicki
ul. Łąkowa 2
66-300 Międzyrzecz
cena brutto: 410 630,70 zł
Oferta z najwyższa ceną: BRUBET
Ryszard Winnicki
ul. Łąkowa 2
66-300 Międzyrzecz
cena brutto: 410 630,70 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj