Liczba gości: 1656
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-19
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon (48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: WSPARCIE MERYTORYCZNE WYDZIAŁU TECHNOLOGII – LABORATORIUM DROGOWE GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH REALIZOWANYCH INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POIiŚ
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WSPARCIE MERYTORYCZNE WYDZIAŁU TECHNOLOGII - LABORATORIUM DROGOWE GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W ZAKRESIE BADAŃ LABORATOTYJNYCH REALIZOWANYCH INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POIiŚ w podziale na części: CZĘŚĆ NR 1: Wsparcie w Zespole ds. Kruszyw, Gruntów i Geotechniki w Laboratorium Niestacjonarnym w Skokach - ilość osób: 1; CZĘŚĆ NR 2: Wsparcie w Zespole ds. Betonu i Materiałów Wiążących w Laboratorium Niestacjonarnym w Skokach - ilość osób: 1; CZĘŚĆ NR 3: Wsparcie w Zespole ds. Asfaltów i Nawierzchni Asfaltowych w Laboratorium Niestacjonarnym w Skokach - ilość osób: 1; CZĘŚĆ NR 4: Wsparcie w Zespole ds. Diagnostyki Nawierzchni w Laboratorium Niestacjonarnym w Skokach - ilość osób: 1. w okresach: - od dnia podpisania umowy do 14-12-2012 r., - od 16-03-2013 r. do 14-12-2013 r., - od 16-03-2014 r. do 14-05-2014r. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość części tego zamówienia. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-21/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: sukcesywnie w okresach: - od dnia podpisania umowy do 14-12-2012 r., - od 16-03-2013 r. do 14-12-2013 r., - od 16-03-2014 r. do 14-05-2014 r. Data podpisania umowy jest uzależniona od trwania procedury przetargowej. Planowana data podpisania umowy 13-08-2012 r.
Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 23,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Andrzej Ladaczyński – telefon (68) 321 46 65 – Naczelnik Wydziału Technologii Laboratorium Drogowego.
b) w sprawach proceduralnych:
- Agnieszka Kuświk – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 27 LIPCA 2012 r. do godz. 9:30.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: I. W zakresie CZĘŚCI NR 1: Wsparcie w Zespole ds. Kruszyw, Gruntów i Geotechniki w Laboratorium Niestacjonarnym w Skokach dokonano wyboru oferty Wykonawcy - Natalia Niechwiej, Drogomin 46, 69-200 Sulęcin, Cena oferty: 37 500,00 zł. II. W zakresie CZĘŚCI NR 2: Wsparcie w Zespole ds. Betonu i Materiałów Wiążących w Laboratorium Niestacjonarnym w Skokach dokonano wyboru oferty Wykoanwcy - Grzegorz Lubera, Plac Ratuszowy 11/9, 66-100 Sulechów, Cena oferty: 41 250,00 zł. III. W zakresie CZĘŚCI NR 3: Wsparcie w Zespole ds. Asfaltów i Nawierzchni Asfaltowych w Laboratorium Niestacjonarnym w Skokach dokonano wyboru oferty Wykonawcy - Katarzyna Walczak, ul. Piaskowa 32, 66-100 Sulechów, Cena oferty: 41 250,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty (dla części 1, 2, 3): Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia na daną część zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną na daną część. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu - jest ofertą z najniższą ceną. IV. W zakresie CZĘŚCI NR 4: Wsparcie w Zespole ds. Diagnostyki Nawierzchni w Laboratorium Niestacjonarnym w Skokach dokonano wyboru oferty Wykonawcy - Krzysztof Bińkowski, ul. Zamenhofa 25/1, 65-186 Zielona Góra, Cena oferty - 40 500,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia na daną część zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną na daną część. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną. Wykaz wykonawców i ceny złożonych ofert w załączeniu.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: I. W zakresie CZĘŚCI NR 1: Natalia Niechwiej, Drogomin 46, 69-200 Sulęcin. II. W zakresie CZĘŚCI NR 2: Grzegorz Lubera, Plac Ratuszowy 11/9, 66-100 Sulechów. III. W zakresie CZĘŚCI NR 3: Katarzyna Walczak, ul. Piaskowa 32, 66-100 Sulechów. IV. W zakresie CZĘŚCI NR 4: Krzysztof Bińkowski, ul. Zamenhofa 25/1, 65-186 Zielona Góra.
Cena: I. W zakresie CZĘŚCI NR 1 Cena oferty: 37 500,00 zł. II. W zakresie CZĘŚCI NR 2 Cena oferty: 41 250,00 zł. III. W zakresie CZĘŚCI NR 3 Cena oferty: 41 250,00 zł. IV. W zakresie CZĘŚCI NR 4 Cena oferty: 40 500,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: W ZAKRESIE CZĘŚCI NR I-IV: 13-08-2012
Liczba otrzymanych ofert: W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1: 1
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2: 1
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3: 1
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 4: 2
Oferta z najniższą ceną: I. W zakresie CZĘŚCI NR 1: Natalia Niechwiej, Drogomin 46, 69-200 Sulęcin, Cena oferty: 37 500,00 zł. II. W zakresie CZĘŚCI NR 2: Grzegorz Lubera, Plac Ratuszowy 11/9, 66-100 Sulechów, Cena oferty: 41 250,00 zł. III. W zakresie CZĘŚCI NR 3: Katarzyna Walczak, ul. Piaskowa 32, 66-100 Sulechów, Cena oferty: 41 250,00 zł. IV. W zakresie CZĘŚCI NR 4: Krzysztof Bińkowski, ul. Zamenhofa 25/1, 65-186 Zielona Góra, Cena oferty - 40 500,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: I. W zakresie CZĘŚCI NR 1: Natalia Niechwiej, Drogomin 46, 69-200 Sulęcin, Cena oferty: 37 500,00 zł. II. W zakresie CZĘŚCI NR 2: Grzegorz Lubera, Plac Ratuszowy 11/9, 66-100 Sulechów, Cena oferty: 41 250,00 zł. III. W zakresie CZĘŚCI NR 3: Katarzyna Walczak, ul. Piaskowa 32, 66-100 Sulechów, Cena oferty: 41 250,00 zł. IV. W zakresie CZĘŚCI NR 4: Marcin Buczkowski, ul. Akacjowa 14 m 1, 65-027 Zielona Góra Cena oferty - 75 000,00 zł.
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj