Liczba gości: 1370
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-19
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku Trzebiel 46 w związku z rozpoczęciem procedury przygotowawczej zmierzającej do budowy Miejsc Obsługi Podróżnych w km 5+970 w m. Trzebiel w ramach inwestycji polegającej na budowie autostrady A-18 na odcinku węzeł Olszyna - węzeł Golnice wraz z opracowaniem wyników badań
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku Trzebiel 46 w związku z rozpoczęciem procedury przygotowawczej zmierzającej do budowy Miejsc Obsługi Podróżnych w km 5+970 w m. Trzebiel w ramach inwestycji polegającej na budowie autostrady A-18 na odcinku węzeł Olszyna - węzeł Golnice wraz z opracowaniem wyników badań. Powyższe zgodne jest z wydaną decyzją konserwatorską znak: ZA.5161.100(2).2011 z dnia 03.06.2011 r. ustalająca zakres i rodzaj badań archeologicznych na stanowisku Trzebiel 46. Odcinek inwestycji, na którym należy wykonać badania objęte zamówieniem znajduje się na terenie województwa lubuskiego, w powiecie żarskim, gmina Trzebiel.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-20/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: sukcesywnie od dnia podpisania umowy:
a) archeologiczne badania wykopaliskowe wraz ze sprawozdaniami z badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do dnia 19 października 2012r.,
b) opracowanie wyników badań wraz z poświadczeniem przekazania kompletnej dokumentacji do WKZ Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do dnia 28 czerwca 2013 roku,
c) wykonanie rekultywacji terenu w terminie do 7 dni po dokonaniu odbioru końcowego. Dokumentację z wyników rekultywacji należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia odbioru końcowego na danym stanowisku archeologicznym.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41113012220030203604200005 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 53,40 zł. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Izabela Wójcikowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 258 – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
b) w sprawach proceduralnych:
- Magdalena Kwiecień – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 30 LIPCA 2012 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Pracownia Archeologiczna Wioletta Słota, ul. Ligęzy 4/10, 41-902 Bytom Cena oferty: 213 370,11 zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 11/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną spośród wszystkich ofert. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Archeologiczna Wioletta Słota
ul. Ligęzy 4/10
41-902 Bytom
Cena: Cena netto: 173 471,63 zł
Cena brutto: 213 370,11 zł
Data udzielenia zamówienia: 28.08.2012r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: Pracownia Archeologiczna Wioletta Słota
ul. Ligęzy 4/10
41-902 Bytom
Cena brutto: 213 370,11 zł
Oferta z najwyższa ceną: AKME Zdzisław Wiśniewski Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 3
50-056 Wrocław
Cena brutto: 455 226,08 PLN
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj