Liczba gości: 1169
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: BUDOWA OSADNIKA I WYLOTU WÓD OPADOWYCH W2 PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6 (OBWODNICA TRÓJMIASTA) W KM 314+440, STRONA PRAWA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie osadnika wraz z kanalizacją deszczową Ø500 mm.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/41/Z-12/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie - 60 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty przekazania terenu budowy.
Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczej – 14 dni od daty wpisu w dzienniku budowy potwierdzającego zakończenie robót.
Wymagany termin finansowego rozliczenia budowy – 30 dni od daty zakończenia robót.
Wadium: 3 000 zł (słownie trzy tysiące złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA O/Gd Rejon w Gdańsku, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70.
Opłata 134,62 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku ul. Budowlanych 70.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie Zamawiającego, GDDKiA O/Gd ul. Subisława 5 lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
- w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – mgr inż. Dawid Szczepański – Z-ca Kierownika Rejonu w Rejonie w Gdańsku.
- w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, sekretariat.
Do dnia 17/08/2012 do godziny 14:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZUK Sp. z o.o., ul. Akacjowa 24, Glincz, 83-330 Żukowo
Cena: cena umowna netto: 64 999,98 zł,
podatek VAT 23 %: 14 950,00 zł,
cena umowna brutto 79 949,98 zł.
Data udzielenia zamówienia: 31/08/2012
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 64 999,98 zł,
podatek VAT 23 %: 14 950,00 zł,
cena umowna brutto 79 949,98 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 137 668,80 zł,
podatek VAT 23 %: 31 663,82 zł,
cena umowna brutto 169 332,62 zł.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj